“သာမန္ျပည္သူ”

Share |

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိကုိယ္ပုိင္ အထင္အျမင္ကုိ ထုတ္ေဖာ္မေျပာဆုိမီ “ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သာမန္ျပည္သူပါ” ဟူ၍ စကားခံေျပာၾကားသည္ကုိ မၾကာခဏ ႀကဳံရေလ့ရွိသည္။ ဤသုိ႔ေျပာရျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိႏုိင္သည္။

တခ်ဳိ႕က မိမိ မည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ မိတ္ဆက္သည့္အေနျဖင့္ သေဘာ႐ုိးေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ မိမိစကားထဲတြင္ တစုံတရာ အမွားအယြင္းပါသြားပါက မိမိအား ျပန္လည္မေ၀ဖန္ေစရန္အတြက္ ႀကဳိတင္၍ ထန္းလက္ျဖင့္ ကာထားျခင္းျဖစ္သည္။ သူ႕အမွားကို တဖက္က ေထာက္ျပလာလွ်င္ “ကၽြန္ေတာ္ေျပာတယ္မဟုတ္လား။ ကၽြန္ေတာ္က သာမန္ျပည္သူပါလုိ႔”…. ဟု ျပန္ေျပာႏုိင္ရန္ ျဖစ္ေလသည္။

အခ်ဳိ႕ကမူ ႏုိင္ငံေရးသမားဟု အထင္မခံလုိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ အထင္မခံလုိျခင္းမွာ မိမိကုိယ္တုိင္က အမွန္တကယ္ ႏုိင္ငံေရးသမားမဟုတ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္တေၾကာင္း (သုိ႔တည္းမဟုတ္) ႏုိင္ငံေရးသမားဆုိသည္ ကလိန္ကက်စ္လူမ်ား၊ လူလည္မ်ားဟု သတ္မွတ္လုိျခင္းေၾကာင့္တေၾကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္ကုိ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံေနရေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား စသူတုိ႔အား ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအျဖစ္ျဖင့္ အမ်ားစုက သတ္မွတ္ၾကသည္။ ထုိသူတုိ႔အား မိမိကုိယ္ကုိ သာမန္ျပည္သူဟု ကင္ပြန္းတပ္သူ အခ်ဳိ႕ (အခ်ဳိ႕ဆုိေသာ္လည္း အေရအတြက္မွာ မနည္းလွ)က နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေ၀ဖန္ၾကသည္။ ဆဲေရးၾကသည္။ သူတုိ႔၏ လုပ္ပုံကုိင္ပုံကုိ နည္းလမ္းမက်၊ အသုံးမက်၊ ခရီးမတြင္၊ မေအာင္ျမင္ စသျဖင့္ သာမန္ျပည္သူဟူေသာ နာမည္ကုိ တြင္တြင္ႀကီး သုံးကာ တဖက္သတ္ ေ၀ဖန္ၾက၊ ဆဲဆုိၾကသည္ကုိ အစဥ္လုိလုိ ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။

ယင္းကုိ ေတြ႕ျမင္ရေသာအခါ “ႏုိင္ငံေရးသမား” ႏွင့္ “သာမန္ျပည္သူ” ဆုိေသာ ေ၀ါဟာရ ပညတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိမႈမ်ားကုိ ေတြးေတာသုံးသပ္ၾကည့္မိသည္။ ထုိအခါတြင္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္၌ ထုိသုိ႔ တဖက္သတ္ ေ၀ဖန္၊ ဆဲဆုိေနၾကသည္မွာ တရားမွ်တပါ၏ေလာဟု ထပ္မံစဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာသည္။

အဂၤလိပ္အဘိဓါန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးသမားဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳသူ၊ အထူးသျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရေသာ ရာထူးတခုကုိ လက္ကုိင္ထားသူဟု အတုိခ်ဳံး အဓိပၸါယ္ရပါသည္။

ဤအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အရဆုိလွ်င္ အထက္တြင္ေျပာခဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္မွ ႏုိင္ငံေရးသမားဆုိသူမ်ားမွာ ႏုိင္ငံေရးအေပၚမွီတည္၍ အသက္ေမြးႏုိင္ၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾက။ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မိသျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိပင္ တားဆီးပိတ္ပင္ ကန္႔သတ္ခံၾကရရွာေသးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိသူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးသမားဟု လူတန္းစား ခြဲျခားသတ္မွတ္ေနျခင္းကပင္ က်ေနာ္တုိ႔၏ အေျခခံအမွားျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ျမန္မာျပည္တြင္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္၍ အသက္ေမြးႏုိင္ၾကသည္မွာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ ေနာက္လုိက္ အေပါင္းပါမ်ားသာ ရွိသည္။

လြတ္လပ္ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုက ပုံမွန္ျပဳလုပ္က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲထည့္ကာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၾကသည္။ ရာထူးကုိ ရရွိလာသူ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးျပဳေသာ ေပၚလစီမ်ားကုိ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသည္။ ထုိေနရာတြင္ မေအာင္ျမင္ပါက သူ႕အားေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ေသာ၊ သူ႕အား ထုိက္သင့္သည့္လစာေပးထားေသာ အခြန္ထမ္းျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ထုိသူအား မသက္မညႇာ ေ၀ဖန္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ေနာင္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထုိသူအား မေရြးခ်ယ္ေတာ့ဘဲ ေနပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ထုိအေနအထားမ်ဳိးတြင္ အခြန္ထမ္းျပည္သူတဦးအေနျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ “သာမန္ျပည္သူတဦးပါ၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမဟုတ္ပါ” ဟုလည္း ခြဲျခားေျပာၾကားသည္မွာ သဘာ၀က်သည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အမတ္ေလာင္းမ်ားအား တခဲနက္မဲေပး၍ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လုိက္ေသာ္လည္း ထုိသူမ်ားမွာ သူတုိ႔၏ လႊတ္ေတာ္အမတ္တာ၀န္၀တၱရားကုိ ထမ္းေဆာင္ခြင့္မရေသး။ လႊတ္ေတာ္အမတ္လစာျဖင့္ အသက္ေမြးရန္ မဆုိထားႏွင့္၊ နအဖအစုိးရ၏ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မခံရလွ်င္ပင္ ကံေကာင္းလွေပသည္။ ထုိသုိ႔အေနအထားတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အခြန္ထမ္းသာမန္ျပည္သူျဖစ္သျဖင့္ သူတုိ႔၏ မေအာင္ျမင္မႈ၊ အသုံးမက်မႈမ်ားကုိ တဖက္သတ္ေ၀ဖန္မည္ဆုိပါက တရားမွ်တသည္ မဆုိသာ။ တကယ္ေတာ့ ထုိသူမ်ားသည္လည္း မိမိကုိယ္ကုိ “သာမန္ျပည္သူ”ဟု ေျပာဆုိေနၾကသူမ်ားႏွင့္ ဘာမွကြာျခားလွသည္မဟုတ္။ သာမန္ျပည္သူဆုိသူမ်ားထက္ပင္ သူတုိ႔မွာ အၾကပ္အတည္းကုိ ရင္ဆုိင္ရေပေသးသည္။ သာမန္ျပည္သူဆုိသူမ်ားႏွင့္ ကြာျခားသည့္ အခ်က္မွာ ထုိသူတုိ႔သည္ မိမိႏုိင္ငံကုိ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အျခားသူမ်ားထက္ ပုိမုိတက္ႂကြစြာ၊ တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းသာ ရွိသည္။

အခ်ဳိ႕ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူက မဲထည့္ကာ အခြင့္အာဏာေပးလုိက္သျဖင့္ ျပည္သူ႕တာ၀န္ေက်ၿပီ။ အခြင့္အာဏာ (Mandate) အပ္ႏွင္းခံရေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အမတ္မ်ား၏ တာ၀န္သာက်န္ေတာ့သည္ဟူသည့္ စကားမ်ဳိးကုိ ဆုိၾကသည္။ ဤစကားမ်ဳိးၾကားတုိင္း “ကံဆုိးသူ ေမာင္ရွင္” ဟူေသာ ပုံျပင္ကုိသာ သတိရမိေတာ့သည္။

ဤအျဖစ္အပ်က္ကုိ အနီးစပ္ဆုံးတူညီသည့္ ဥပမာတခုကို ေပးရလွ်င္ စစ္ေျမျပင္တြင္ တဖက္မွ ရန္သူက စက္ေသနတ္ျဖင့္ ေခါင္းမေဖာ္ႏုိင္ေအာင္ ပစ္ခတ္ေနခ်ိန္တြင္ မိမိဖက္မွ တစုံတေယာက္အား ကတုပ္က်င္းအတြင္းမွ ထြက္၍ ထုိစက္ေသနတ္အား လက္ပစ္ဗုံးႏွင့္ သက္စြန္႔ဆံဖ်ား တက္ထုရန္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူေပလိမ့္မည္။ (ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းဆုိသည္မွာ ဥပမာအေနႏွင့္ ေျပာျခင္းမွ်ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တပ္တြင္ေတာ့ တက္ထုကြာဟု အမိန္႔ေပးလုိက္႐ုံသာ ရွိေပလိမ့္မည္။)

စစ္ေျမျပင္တြင္ တစုံတေယာက္ကုိ ကတုတ္က်င္းမ ွထြက္၍ လက္ပစ္ဗုံးျဖင့္ တက္ထုရန္ တာ၀န္ေပးလွ်င္ ထုိသူ ကတုတ္က်င္းမွ ထြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ က်န္ေသာ တပ္သားမ်ားကလည္း ရန္သူအပစ္ေလ်ာ့သြားေစရန္ အနည္းဆုံးေတာ့ ကာပစ္ ပစ္ေပးရမည္။ အားလုံးက ကတုပ္က်င္းထဲတြင္ ေခါင္းမေဖာ္ဘဲ ၀ပ္ေနလ်က္ တဦးတေယာက္အား လက္ပစ္ဗုံးႏွင့္ တက္ပစ္ေစလုိျခင္းမွာလည္း သဘာ၀က်လွသည္မဟုတ္။ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္လည္း မဟုတ္။ ထုိထက္ပုိဆုိးသည္မွာ သက္စြန္႔ဆံဖ်ား လက္ပစ္ဗုံးႏွင့္ တက္ထုရသူကုိ ကတုတ္က်င္းအတြင္း (သုိ႔မဟုတ္) ေနာက္တန္း က်ည္ကြယ္ရာအရပ္တြင္ အၿမဳိင့္သားထုိင္ေနသူမ်ားက “ဒီေကာင္ လက္ပစ္ဗုံးပစ္ပုံက အသုံးမက်လုိ႔ ငါတုိ႔ ေခါင္းမေဖာ္ႏုိင္တာ”ဟု ေျပာဆုိျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။

တကယ္တမ္းတြင္မူ စစ္အာဏာရွင္စနစ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တႏုိင္ငံလုံးကုိ ဂုတ္ခြစီးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိစစ္အာဏာရွင္စနစ္ျပဳတ္က်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တခုတည္းတြင္သာ တာ၀န္ရွိသည္မဟုတ္။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္သာ တာ၀န္ရွိသည္မဟုတ္။ ဖမ္းဆီးခံႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားတြင္သာ တာ၀န္ရွိသည္မဟုတ္။ လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားတြင္သာ တာ၀န္ရွိသည္မဟုတ္။ ျပည္ပမွ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားၾကသူမ်ားတြင္သာ တာ၀န္ရွိသည္မဟုတ္။ သာမန္ျပည္သူဆုိသူမ်ားအပါအ၀င္ အားလုံးေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားတြင္ တန္းတူညီမွ် တာ၀န္ရွိေပသည္။

အခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ ဤေဆာင္းပါးသည္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ပါတီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ မေ၀ဖန္ဘုိ႔ ေျပာေနျခင္းမဟုတ္။ ေ၀ဖန္မႈသည္ တုိးတက္မႈအတြက္ လုိအပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံအေျခအေနအရ မလြတ္လပ္ေသးသည့္ အေနအထားတြင္ မိမိကုိယ္တုိင္က ဘာမွ မလုပ္ဘဲ “သာမန္ျပည္သူ” အမည္တပ္ကာ ေ၀ဖန္ေနျခင္းမွာ တရားနည္းလမ္းလည္း မက်။ တဖက္သတ္လည္း ဆန္လြန္းသည္ဟု ထင္ပါသည္။

တကယ္တမ္းတြင္မူ “သာမန္ျပည္သူ” ဆုိသူမ်ားတြင္လည္း ျမန္မာျပည္အား စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကဳိးပမ္းရန္အေရးတြင္ “ႏုိင္ငံေရးသမား”ဟု ကင္ပြန္းတပ္ခံရသူမ်ားနည္းတူ တန္းတူညီမွ် တာ၀န္ကုိယ္စီ ရွိၾကပါသည္။

(ေနာက္တပုိ႔စ္တြင္ အမ်ားေ၀ဖန္ေနၾကေသာ ျပည္ပမွ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ေရြးေကာက္ခံအမတ္မ်ား၊ လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ က်ေနာ့္သေဘာထားအျမင္မ်ားကုိ ေရးပါဦးမည္။)

19 comments:

Nge Naing said...

ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ မေပးပဲ တားဆီးေနတာကို မိမိကိုယ္စားလွယ္ေတြမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရတဲ့အထိ တိုက္ပြဲ၀င္ဖို႔ လူထုမွာ တာ၀န္ရွိတယ္လို႔ ကိုေပါရဲ႕့ တျခားပို႔စ္တခုမွာ ကၽြန္မေရးဖူးလို႔ ဒီပို႔စ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဒီသေဘာတရားေတြမွာ ေျပာထားတာကို လံုး၀လက္ခံပါတယ္ ေထာက္လည္းေထာက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေျပာတဲ့ သူေတြအထဲမွာ အကုန္လံုးက ကိုေပါထင္သလို မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္မ သိသေလာက္ ျမန္မာျပည္သူေတြ နားလည္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုတာက ကိုေပါ ဆိုလိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ိဳးကို ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါ၀င္ေနတဲ့ Activists ေတြကိုပဲ အဓိကဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါ၀င္ဖို႔မ၀င္ဖို႔ ဆိုတာ လူတိုင္းရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ ေရြးခ်ယ္မႈသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခအေနမေပးလို႔၊ စိတ္မ၀င္စားလို႔၊ ပါ၀င္ရေကာင္းမွန္းမသိလို႔ နားမလည္လို႔၊ ေၾကာက္လို႔၊ စသည္ျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမွာ မပါ၀င္တဲ့သူေတြက ႏိုင္ငံေရးမွ လုပ္မေနတာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သာမာန္ျပည္သူလို႔ပဲ ေျပာၾကမွာပဲ။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ဘာမွမလုပ္ပဲ သူမ်ားလုပ္တာကို အျပစ္တင္ေ၀ဖန္ ရႈပ္ခ်ေနသူေတြကလြဲရင္ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ကိုယ္မလုပ္မေနလို႔ သာမန္ ျပည္သူလို႔ ေျပာတာမ်ိဳးကိုေတာ့ ကိုေပါ လက္ခံရလိမ့္မယ္ ထင္တယ္။

Unknown said...

Hi ko paw,

I apprecite u and very glad for ur just now topic.I accept and agree with ur opinion and like ur talking for "political" . I only see ur blog last two days ago and Iike ur blog.

Tin said...

Dear Ko Paw,

U r talking about ordinary people & extraordinary people :-) :-) :-) ???

မိုးဟိန္းေက်ာ္ said...

သိပ္လဲ ကိုတတ္ပ လုပ္မေနပါနဲ႔ဗ်ာ
ခ်င္းမိုင္ရဳကၡစိုးၾကီးေျပာသလို တျပည္လံုးေတာ္လွန္ေနျပီ ဘယ္မွာလဲ အင္တာနက္ေပၚမွာေပါ့ ၊လူ700 လာျပီးလည္ပတ္ၾကည့္ရွဳတာနဲ႔ ေတာ္ေတာ္အားတက္ျပီး စြတ္ေရးမေနနဲ႔ ဒီထက္ငါဘာပိုလုပ္ႏိုင္မလဲလို႔ တခါမွမစဥ္းစားပဲ ငါတို႔ကေတာ့ ဒီေလာက္ပဲတတ္ႏိုင္တာ လို႔ ကိုယ့္ဖက္ကိုေခ်ြတာစဥ္းစားျပီး၊ေငြေလးပို႔ေပး ရံုနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုပါဝင္ဆင္ႏြဲေနသတဲ့၊ တျပည္လံုးမွာ အင္တာနက္သံုးႏိုင္တာျမိဳ႔ေပါင္းဘယ္ေလာက္ရွိျပီလဲ ခင္ဗ်ားသိလား၊ခင္ဗ်ားလို ေရွ႔တစ္လွမ္းမွကိုယ္ကမတိုးပဲ သူမ်ားတိုးဖို႔ပဲေျပာေနတဲ့ ဆရာၾကီးေတြမ်ားေနလို႔ တိုင္းျပည္ဒီအေျခအေနအတိုင္းမထူးတာပါ၊ 2007 လဲေရစုန္ေမ်ာခဲ့ျပီ တာေမြအထက ၃ ေရွ႔မွာ ေက်ာင္းသားေတြကိုသတ္ကြင္းထဲေခၚထည့္ျပီး အေသပစ္သတ္တာ ဘယ္ မီဒီယာက မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့လဲ၊ ဘယ္သူေတြက အဲဒါသတ္ကြင္းလို႔တားသလဲ တားတဲ့သူေတြက အနည္းငယ္ ပဲရွိတယ္ ၊လူေသမွပိုနာက်ည္းျပီး ေက်ာင္းသားေတြ ၈၈ လိုျဖစ္မယ္လို႔ ထင္ျပီး မတားၾကတာလား သံသယရွိေနတုန္းပဲ၊ တိုင္းျပည္အတြက္လုပ္ေနတယ္ဆိုသူေတြလဲ သားသမီးေတြကေတာ့ အဂၤလန္ အေမရိကန္ေတြမွာ လြတ္ထားျပီး ကိုယ္ကေတာ့ေရွ႔တန္းက ဟလား
မိဘေမတၱာေပါ့၊ ရဲျမတ္ဟိန္းတို႔၊စည္သူေမာင္တို႔ ရဲ႔မိဘေတြလို လက္ဆင့္ကမ္းသမိုင္းအေမြေပးၾကပါလား၊
ခင္ဗ်ားရဲ႔ခေလးေတြေကာ သိပ္ငယ္ေသးရင္ခြပ္ေဒါင္းေလးေတာ့အဆြဲသင္ေပးလိုက္ပါအံုး၊ ေဖေဖတို႔တိုင္းျပည္မွာ ဒါေတြမစားရဘူး၊ဒါေတြလုပ္လို႔မရဘူး၊ဒီလိုမီးမလာဘူး၊တျပည္လံုးမွာရွိတဲ့စက္ေလွကား အစင္းေပါင္းက ဒီကုန္တိုက္မွာရွိတဲ့စုစုေပါင္း စက္ေလွကားအေရအတြက္နဲ႔ညီမွ်တယ္ စသည္ျဖင့္ အေၾကာင္းရင္းကိုစူးစမ္းခ်င္လာေအာင္အရင္ ေျပာျပေပးပါအံုး

ဖုန္မွဳန္႔ေတြအေၾကာင္းေရးတဲ့မခင္မင္းေဇာ္လို ဖုန္အလိမ္းလိမ္းကပ္ျပီး အရွက္မကြဲေစနဲ႔ေနာ္

Anonymous said...

"..ဖုန္မွဳန္႔ေတြအေၾကာင္းေရးတဲ့မခင္မင္းေဇာ္လို

ဖုန္အလိမ္းလိမ္းကပ္ျပီး အရွက္မကြဲေစနဲ႔ေနာ္..".....?????????????

.."...ခင္ဗ်ားလို............

ေရွ႔တစ္လွမ္းမွကိုယ္ကမတိုးပဲ .........

သူမ်ားတိုးဖို႔ပဲေျပာေနတဲ့ ဆရာၾကီးေတြမ်ားေနလို႔ ............တိုင္းျပည္ဒီအေျခအေနအတိုင္းမထူးတာပါ၊

....Shame...!!!!!!!

Anonymous said...

Arr lone kaung par the khin byar.

စိုးေအာင္ said...

ခင္မင္းေဇာ္ကကၽြန္းျပန္အေၾကာင္းေရးရင္းဂၽြမ္းျပန္သြားတာပါ

ထက္ေအာင္ said...

တာေမြအထက ၃ ေရွ႔မွာ ေက်ာင္းသားေတြကိုသတ္ကြင္းထဲေခၚထည့္ျပီး ေက်ာင္းသားေတြေသေအာင္အရက္စက္ဆံုးၾကံစည္ခဲ့တာNLD ပါ။NLDနဲ႔ေလးခြကိုင္၊ဒါးကိုင္သကၤန္းျခံုအေယာင္ေတြက တာေမြအထ(၃)မွာရိွတဲ့ခေလးေတြကိုနအဖရဲ့သတ္ကြင္းထဲ ေရာက္ေအာင္၀ိုင္း၀န္းၾကိဳးပန္းခဲ့ၾကတာကိုအဲဒီေန႔ကမ်က္ျမင္ကိုယ္ ေတြ႔ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။

Nge Naing said...

လူတိုင္းလူတိုင္းမွာ လြတ္လပ္စြာ မိမိဆႏၵကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆို ဖြင့္ဟေတာင္းဆို ပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုေတာင္းဆိုတဲ့ ေနရာဟာ လူသတ္ကြင္းမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီကိစၥမွာ ဘယ္သူက ဘယ္သူ႔ကိုမွ သတ္စရာ အၾကာင္းမရွိတဲ့အတြက္ သတ္ကြင္းကြင္းအျဖစ္၊ သတ္မွတ္စရာ အၾကာင္း၊ သတ္စရာအေၾကာင္း ဘာမွ မရွိပါဘူး။ ဒီလိုသာ ကမၻာႀကီးမွာ မိမိဆႏၵကို မိမိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတာင္းဆိုတဲ့ ေနရာကို သတ္ကြင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္မယ္ဆိုရင္ ဒီကမာၻႀကီးဟာ အခုထိ တည္တ့ံေနစရာ အေၾကာင္းေတာင္ မရွိပါဘူး။ ဆႏၵျပတဲ့ေနရာကို သတ္ကြင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္သူေတြက လူသတ္တာကို အားေပးတဲ့ နအဖ လက္ပါးေစေတြနဲ႔ ေနာက္လိုက္ေတြသာျဖစ္တယ္။ ဒီလို ေသသြားတဲ့ကိစၥမွာ သတ္တာကို အားေပးသူမွာ ကိုယ္မသတ္ပဲနဲ႔ သူမ်ားသတ္တာကို အားေပးတဲ့အတြက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဆိုရင္ သတ္သူနဲ႔ ထပ္တူထပ္မွ် အကုသိုလ္ကို ရပါတယ္။ အဓိက တာ၀န္ရွိတာက NLD နဲ႔ အဆိုင္ပါဘူး။ သတ္တဲ့သူေတြနဲ႔ အမိန္႔ေပးတဲ့သူေတြမွာ သာတာ၀န္ရွိတာ ျဖစ္တယ္။

ကုိေပါ said...

မငယ္ႏုိင္ရဲ႕ ရွင္းလင္းေခ်ပခ်က္ကုိ အင္မတန္ႏွစ္သက္ၿပီး ရာႏႈန္းျပည့္ေထာက္ခံပါတယ္။

မိုးဟိန္းေက်ာ္ said...

သတ္ကြင္းဆိုတာ စစ္ေရးအသံုးအႏွဳန္းယူသံုးလိုက္တယ္ဆိုတာနားလည္လား၊
ေဘးမွာ လူေနရပ္ကြက္မရွိ အေထာက္အထားအတြက္ဓါတ္ပံုရိုက္လို႔မရ ေျပးစရာလြတ္လမ္းမရွိ ေဘးနားမွာကြင္းျပင္ေတြခ်ည္းပဲ
အဲဒါသတ္ကြင္း နားလည္လား
ျပည္တြင္းမွာခင္ဗ်ားတို႔ေသနတ္ေရွ႔မွာ မားမားရပ္ျပီး ဒို႔အေရးလို႔ေအာ္ဘူးလား ၊ေသနတ္သံကို ရုပ္ရ်င္ထဲမွာဘဲၾကားဘူးတဲ့သူေတြထင္တယ္
ဒီပဲယင္းမွာေကာ သတ္ကြင္းထဲကိုျဖတ္သြားတာေလ အခ်ိန္ရယ္ေနရာရယ္ အခြင့္အခါရယ္ တြက္ခ်က္မွဳမရွိပဲ ရဲရင့္မွဳတစ္ခုထဲနဲ႔ အလုပ္လုပ္လို႔မရဘူး
သတ္ေနတာအႏွစ္ႏွစ္ဆယ္လံုး ေပၚတင္ပစ္သတ္တယ္ ေထာင္ထဲမွာလူမသိသူမသိညွဥ္းပန္းျပီးသတ္တယ္
ဘယ္သူဘယ္သူမွသတ္စရာမရွိဘူးဆိုတာ ခင္ဗ်ားစစ္တပ္ကလူတစ္ေယာက္ကိုစည္းရံုးေရးဆင္းတဲ့အေနနဲ႔ သြားေျပာပါလား
ခင္ဗ်ားေကာခင္ဗ်ားဆႏၵကို ဘယ္ေနရာမွာထုတ္ေဖၚလဲ
ဘေလာ့ထဲမွာသူရဲေကာင္းလုပ္မေနပါနဲ႔
လာခဲ့ပါ ခင္ဗ်ားတို႔စည္းစိမ္ေတြ စြန္႔လြတ္ျပီးေတာ့ မီးမလာ ေရမသန္႔ ျခင္ေတာထဲမွာ လာေနျပီး တိုးတိုးတိတ္တိတ္လာစည္းရံုးပါ
ဖိတ္ေခၚပါတယ္
အားလံုးကိုယ့္ဟာကိုယ္နည္းျပလို႔သတ္မွတ္ထားတဲ့သူ ေတြ မ်ားေနလို႔ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ၾကာေနတယ္ဆိုတာနားလည္ပါ

ထက္ေအာင္ said...

သတ္တဲ့သူေတြနဲ႔ အမိန္႔ေပးတဲ့သူေတြမွာ သာတာ၀န္ရွိတယ္ ဟုတ္လား။ ဒီေနရာမွာဒီလိုလုပ္ရင္ပစ္မယ္ဆိုတာကိုသိရက္နဲ႔ တမင္ဖန္တီးခဲ့တဲ့ NLD ကေရာအျပစ္မရိွဘူးလား။ ေက်ာင္းထဲကခေလးေတြကို အတင္းအဓမၼဆြဲသြင္းဖို့
ၾကိဳးစားတဲ့သကၤန္းျခံဳအေယာင္ေဆာင္ေတြကေရာ အျပစ္မရိွဘူးလား။ ကိုေပါခင္ဗ်ားဆိုရင္ေရာ ခင္ဗ်ားရဲ့သား တက္ေနတဲ့ေက်ာင္းမွာလူတစုက ခေလးေတြေသေစရန္အလို႔ငါရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွနဲ႔ ၾကဳိးစားခဲ့ၾကမယ္ဆိုရင္ခင္ဗ်ားဘယ္လိုခံစားရမလဲ။ တကယ္လို႔ဒီလူတစုဟာခင္ဗ်ားရဲ့ရန္သူမဟုတ္ဘဲ ခင္ဗ်ားေတာက္ေလ်ာက္ေထာက္ခံလာခဲ့တဲ့NLD ျဖစ္ေနရင္ေရာ......ဆက္ရန္

ထက္ေအာင္ said...

အဲဒီေန႔ကငိုယိုေနတဲ့ခေလးေတြနဲ႔ေဒါသထြကေနတဲ့မိဘေတြ ကိုခင္ဗ်ားျမင္ေစခ်င္တယ္။

Nge Naing said...

(((ဒီပဲယင္းမွာေကာ သတ္ကြင္းထဲကိုျဖတ္သြားတာေလ အခ်ိန္ရယ္ေနရာရယ္ အခြင့္အခါရယ္ တြက္ခ်က္မွဳမရွိပဲ ရဲရင့္မွဳတစ္ခုထဲနဲ႔ အလုပ္လုပ္လို႔မရဘူး)))

ရွင္တို႔ ႏွစ္ေယာက္ေျပာတဲ့ သတ္ကြင္းဆိုတာ သတ္တဲ့သူေတြက ေတာရိုင္းတိရိစာၦာန္ေတြ ဆင္ရိုင္း၊ က်ားရိုင္းေတြဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္မလက္ခံပါတယ္။ အခုက ျပည္သူ႔ရဲ့ အမိ ျပည္သူ႔ရဲ့အဖလို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အမည္ေပးထားတဲ့သူေတြ ဆိုေတာ့ သတ္တဲ့သူကို အျပစ္မတင္ပဲနဲ႔ ဆႏၵျပဖို႔ စည္းရံုးတဲ့သူေတြကို အပစ္တင္ေနတယ္ဆိုေတာ့ ရွင္တို႔ဘာပဲေျပာေျပာ ရွင္တို႔ဟာ သတ္တဲ့သူေတြနဲ႔ သတ္ျခင္းကို ေထာက္ခံေနတဲ့သူသာ ျဖစ္တယ္။ ဆံုးရံႈးသြားတဲ့ မိသားစုေတြရဲ့ ခံစားမႈကိုေတာ့ နားလည္ေပးလို႔ ရပါတယ္။

((( ျပည္တြင္းမွာခင္ဗ်ားတို႔ေသနတ္ေရွ႔မွာ မားမားရပ္ျပီး ဒို႔အေရးလို႔ေအာ္ဘူးလား ၊ေသနတ္သံကို ရုပ္ရ်င္ထဲမွာဘဲၾကားဘူးတဲ့သူေတြထင္တယ္)))
ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္မရဲ့ အေျဖက

ဟုတ္ကဲ့ ေအာ္ဖူးပါတယ္။ ကၽြန္မ အေျပာသမား သက္သက္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုေအာ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း မေသလို႔ က်န္ေနခဲ့ရာကေန စာသင္ခန္းခန္းနဲ႔ မိဘ၊ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြကို စြန္႔ခြာလာခဲ့ၿပီး ခရီးရွည္ႀကီးကို ထြက္လာခဲ့တာ အခုထိပါပဲ။
ေသနတ္သံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္းမွာတုန္းက အေရးအခင္းမတိုင္ခင္အထိ ေက်ာင္းစာကိုပဲ ထူးခၽြန္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနရလို႔ ေသနတ္ပစ္တဲ့ ဇာတ္ကားေတြကို မၾကည့္ဖူးပါဘူး ဒါေၾကာင့္ ရုပ္ရွင္ထဲမွာ ေသနတ္ပစ္တာ အရင္ကမေတြ႔ဖူးပါဘူး ။ ဒါေပမယ့္ အျပင္မွာ ကိုယ္တုိင္ ပစ္ဖူးတယ္။ တိုက္ပြဲအတြင္းက ဒါဏ္ရာရတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြရဲ့ အသက္ကိုလည္း လုယူခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါတင္မကဘူး ကိုယ့္ရဲေဘာ္ေတြေၾကာင့္ ဒါဏ္ရာနဲ႔ ဖမ္းမိလာတဲ့ ရန္သူကိုလည္း ၾကင္နာစြာနဲ႔ ေဆးကုေပးဖူးပါတယ္။

လူတိုင္းမွာ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ပိုင္ခြင့္ရွိလို႔၊ ရွင္တို႔ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ ခံစားခ်က္ေတြကို မွားတယ္ မွန္တယ္ မေျပာလိုဘူး။ လူတိုင္းမွာ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵရွိပါတယ္။ ဒီဆႏၵကို အေကာင္အထည္ေဖၚဖို႔ ဆိုတာ အမ်ားဆႏၵနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြမွ လုပ္လို႔ရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ေတာ္လွန္ေရးက အႏွစ္ ၄၀ ေက်ာ္ၾကာေနတာ ရွင္တို႔ ထင္သလိုမဟုတ္ဘူး။ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ မရွိလို႔၊ ရွင္တုိ႔လို မေကာင္းတာကို အေကာင္းထင္၊ ေကာင္းတာကို မေကာင္းထင္တဲ့သူေတြ မ်ားေနလို႔၊ ေနာက္တခုက မိမိအခြင့္အေရးကို မိမိ မသိသူေတြ မ်ားေနလို႔ ဒီသံုးခ်က္ေၾကာင့္ပဲ ဆိုတာ ကၽြန္မသံုးသပ္တယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေနေအာင္လည္း လူသတ္တာကိုေတာင္ လံုး၀အပစ္မတင္တဲ့ နအဖအပါအ၀င္ ေခတ္အဆက္ဆက္က အကြက္က်က် ဖန္တီးထားလို႔ ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ မိုးဟိန္းေက်ာ္နဲ႔ ထက္ေအာင္ဆိုတဲ့ ရွင္တို႔ႏွစ္ေယာက္ကို ကၽြန္မ ေလးစားတဲ့သေဘာနဲ႔ ျပန္ေျဖေပးၿပီး ေဆြးေႏြးေပးတာ ျဖစ္တယ္။

Nge Naing said...

(((ဒီပဲယင္းမွာေကာ သတ္ကြင္းထဲကိုျဖတ္သြားတာေလ အခ်ိန္ရယ္ေနရာရယ္ အခြင့္အခါရယ္ တြက္ခ်က္မွဳမရွိပဲ ရဲရင့္မွဳတစ္ခုထဲနဲ႔ အလုပ္လုပ္လို႔မရဘူး)))

ရွင္တို႔ ႏွစ္ေယာက္ေျပာတဲ့ သတ္ကြင္းဆိုတာ သတ္တဲ့သူေတြက ေတာရိုင္းတိရိစာၦာန္ေတြ ဆင္ရိုင္း၊ က်ားရိုင္းေတြဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္မလက္ခံပါတယ္။ အခုက ျပည္သူ႔ရဲ့ အမိ ျပည္သူ႔ရဲ့အဖလို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အမည္ေပးထားတဲ့သူေတြ ဆိုေတာ့ သတ္တဲ့သူကို အျပစ္မတင္ပဲနဲ႔ ဆႏၵျပဖို႔ စည္းရံုးတဲ့သူေတြကို အပစ္တင္ေနတယ္ဆိုေတာ့ ရွင္တို႔ဘာပဲေျပာေျပာ ရွင္တို႔ဟာ သတ္တဲ့သူေတြနဲ႔ သတ္ျခင္းကို ေထာက္ခံေနတဲ့သူသာ ျဖစ္တယ္။ ဆံုးရံႈးသြားတဲ့ မိသားစုေတြရဲ့ ခံစားမႈကိုေတာ့ နားလည္ေပးလို႔ ရပါတယ္။

((( ျပည္တြင္းမွာခင္ဗ်ားတို႔ေသနတ္ေရွ႔မွာ မားမားရပ္ျပီး ဒို႔အေရးလို႔ေအာ္ဘူးလား ၊ေသနတ္သံကို ရုပ္ရ်င္ထဲမွာဘဲၾကားဘူးတဲ့သူေတြထင္တယ္)))
ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္မရဲ့ အေျဖက

ဟုတ္ကဲ့ ေအာ္ဖူးပါတယ္။ ကၽြန္မ အေျပာသမား သက္သက္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုေအာ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း မေသလို႔ က်န္ေနခဲ့ရာကေန စာသင္ခန္းခန္းနဲ႔ မိဘ၊ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြကို စြန္႔ခြာလာခဲ့ၿပီး ခရီးရွည္ႀကီးကို ထြက္လာခဲ့တာ အခုထိပါပဲ။
ေသနတ္သံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္းမွာတုန္းက အေရးအခင္းမတိုင္ခင္အထိ ေက်ာင္းစာကိုပဲ ထူးခၽြန္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနရလို႔ ေသနတ္ပစ္တဲ့ ဇာတ္ကားေတြကို မၾကည့္ဖူးပါဘူး ဒါေၾကာင့္ ရုပ္ရွင္ထဲမွာ ေသနတ္ပစ္တာ အရင္ကမေတြ႔ဖူးပါဘူး ။ ဒါေပမယ့္ အျပင္မွာ ကိုယ္တုိင္ ပစ္ဖူးတယ္။ တိုက္ပြဲအတြင္းက ဒါဏ္ရာရတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြရဲ့ အသက္ကိုလည္း လုယူခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါတင္မကဘူး ကိုယ့္ရဲေဘာ္ေတြေၾကာင့္ ဒါဏ္ရာနဲ႔ ဖမ္းမိလာတဲ့ ရန္သူကိုလည္း ၾကင္နာစြာနဲ႔ ေဆးကုေပးဖူးပါတယ္။

လူတိုင္းမွာ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ပိုင္ခြင့္ရွိလို႔၊ ရွင္တို႔ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ ခံစားခ်က္ေတြကို မွားတယ္ မွန္တယ္ မေျပာလိုဘူး။ လူတိုင္းမွာ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵရွိပါတယ္။ ဒီဆႏၵကို အေကာင္အထည္ေဖၚဖို႔ ဆိုတာ အမ်ားဆႏၵနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြမွ လုပ္လို႔ရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ေတာ္လွန္ေရးက အႏွစ္ ၄၀ ေက်ာ္ၾကာေနတာ ရွင္တို႔ ထင္သလိုမဟုတ္ဘူး။ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ မရွိလို႔၊ ရွင္တုိ႔လို မေကာင္းတာကို အေကာင္းထင္၊ ေကာင္းတာကို မေကာင္းထင္တဲ့သူေတြ မ်ားေနလို႔၊ ေနာက္တခုက မိမိအခြင့္အေရးကို မိမိ မသိသူေတြ မ်ားေနလို႔ ဒီသံုးခ်က္ေၾကာင့္ပဲ ဆိုတာ ကၽြန္မသံုးသပ္တယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေနေအာင္လည္း လူသတ္တာကိုေတာင္ လံုး၀အပစ္မတင္တဲ့ နအဖအပါအ၀င္ ေခတ္အဆက္ဆက္က အကြက္က်က် ဖန္တီးထားလို႔ ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ မိုးဟိန္းေက်ာ္နဲ႔ ထက္ေအာင္ဆိုတဲ့ ရွင္တို႔ႏွစ္ေယာက္ကို ကၽြန္မ ေလးစားတဲ့သေဘာနဲ႔ ျပန္ေျဖေပးၿပီး ေဆြးေႏြးေပးတာ ျဖစ္တယ္။

Anonymous said...

ေပါစေမာေလး Nge Naing ေရ you ရဲ့ဒါလင္က က်ြန္ေတာ့္ ၇ဲ့ commentကိုမခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ျပီးေတာ့ ဖ်က္ခ်သြားပါတယ္။you ကေရာဖတ္ရရဲ့လားမသိဘူး။

ကုိေပါ said...

အမည္မသိေရ....

တျခားသူေတြကုိ ထိခုိက္တဲ့ ကြန္မင့္မ်ဳိးဆုိရင္ ဖ်က္မယ္ေျပာခဲ့တဲ့အတုိင္း ဖ်က္တာျဖစ္ပါတယ္။ မငယ္ႏုိင္ေရာ၊ က်ေနာ္ေရာက ခင္ဗ်ား ဒီလုိေျပာလုိက္လုိ႔လည္း သိကၡာယုတ္ေလ်ာ့သြားတာမ်ဳိးမဟုတ္ပါဘူး။ မိတ္ေဆြမွာသာ အလကားေနရင္း အကုသုိလ္ကုိ ၀ယ္ယူသလုိျဖစ္ေနမွာစုိးလုိ႔ ဖ်က္ေပးလုိက္တာပါ။ မိတ္ေဆြဟာ ဗုဒၶဘာသာဆုိရင္ သံသရာ၀ဋ္ေႂကြးနဲ႔ အကုသုိလ္ကံအက်ဳိးေပး ဆုိတာကုိ ေၾကာက္ရြံ႕မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္ျမင့္ပါတယ္။

Anonymous said...

ကိုေပါေရ .....ေထာက္ခံတာေတာ့ေထာက္ခံေပါ့။အီးပါတာကအစ ထျပီးေထာက္ခံေနတာေတာ့မမိုက္ပါဘူး။ၾကာေတာ့လည္း ဘယ္ၾကည့္ၾကည့္သူခ်ီူးဘဲျဖစ္ေနတယ္

ကိုၾကီး said...

အားတိုင္း ဘေလာ.ထဲ မွာ လာျပီးေဘးထိုင္ ဘုေျပာ ေနလို. အလကါးဘဲ ။
ေဘးက ေန အာလူးေပး ေနမဲ. အစား ကိုယ္.တာ၀န္ ကိုဘာဆိုတာ သိ ေအာင္လုပ္ျပီး...နအဖ ေတာ္လွန္ေရးမွာ တတပ္တအား ပါ၀င္ၾကဘို. စိတ္ကးူၾကပါ.လား....ေခ်းေျခာက္ေတြ ေရ ႏဴွူး ျပီး NLD အျပစ္ဖို.ေနလို.ကေတာ.အလကါးဘဲ ။


ကိုၾကီး
ေခတၱစကၤာပူ

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs