“ဒု-၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍”

Share |


(ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စကၤာပူႏုိင္ငံ ဒု-၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးျဖစ္သူ ေ၀ါင္ကန္ဆင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ စကၤာပူႏုိင္ငံသားတဦး တုန္႔ျပန္ေရးသားခ်က္အား ဘာသာျပန္သည္။)
စကၤာပူတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္း၊ ဆႏၵျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္မ်ားအား ဗီဇာႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ ပါမစ္မ်ား သက္တမ္းတုိးမေပးရျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္မွ တကယ့္ သေဘာထားအမွန္ကုိ ဒု-၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ေ၀ါင္ကန္ဆင္းမွ အတည္ျပဳေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတုိင္းပင္ “ဥပေဒမ်ားအား အစဥ္တစုိက္ ဖီဆန္ျခင္း”သည္ စကၤာပူတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိေသာ (သုိ႔မဟုတ္) ပညာသင္ယူေနေသာ ျမန္မာအခ်ဳိ႕အား ၄င္းတုိ႔၏ ေနထုိင္ခြင့္မ်ား ကုန္ဆုံးသည့္အခါ ထြက္သြားရန္ ေျပာၾကားရျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္းရင္းမွန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒု-၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေ၀ါင္းက အတည္ျပဳသည္။ ( စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္….စထရိတ္စ္တုိင္းမ္စ္ သတင္းစားပါ “ျမန္မာလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဥပေဒမ်ားအား ဖီဆန္သည္” ဆုိေသာ သတင္းကုိ ကုိးကားသည္။)
ဒု-၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ပါလီမန္တြင္ ႏုိမင္နိတ္တက္ အမတ္တေယာက္ျဖစ္သူ ယူနစ္ေအာ္လ္ဆင္ တင္ျပလာေသာ ေမးခြန္းကုိ တုန္ျပန္ရာတြင္ ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူမ၏ ေမးခြန္းမွာ “ျမန္မာစစ္အစုိးရမွ စကၤာပူအစုိးရအား ျမန္မာစစ္အစုိးရဆန္႔က်င္သူမ်ားအေပၚ ႏွိပ္ကြပ္ႏွိမ္နင္းရန္ (သုိ႔မဟုတ္) ၄င္းတုိ႔၏ ေနထုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ျငင္းပယ္ရန္ ဖိအားေပးျခင္း၊ ေတာင္းဆုိျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သေလာ” ဟူေသာ ေမးခြန္းပင္ျဖစ္သည္။
ဒု-၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ အထူးတလည္ အံ့အားသင့္စရာ မဟုတ္ေပ။ ေမးစရာ ရွိသည္မွာ “ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလုံး သိၿပီးသားအခ်က္ကုိ အတည္ျပဳရန္ အစုိးရသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤမွ်ၾကာျမင့္စြာ အခ်ိန္ယူခဲ့ရသနည္း” ဆုိသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။
ယခုႏွစ္ ဇြန္လနဲ႔ ၾသဂုတ္လမ်ားအတြင္းက ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္ ၆ ဦး၏ ရီအင္ထရီပါမစ္၊ အီးပီ၊ ဒဗလ်ဴပီ ႏွင့္ အလည္အပတ္ ေနထုိင္ခြင့္မ်ားကုိ စကၤာပူလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ ျငင္းပယ္ခဲ့စဥ္အခါက မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မွ် အာဏာပုိင္မ်ားဘက္မွ ေပးခဲ့ျခင္းမရွိ။ အယူခံလႊာ (appeal)ကုိ ပယ္ခ်သည့္အခါတြင္လည္း မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မွ်မေပး။ ယခုကဲ့သုိ႔ တကယ့္အေၾကာင္းရင္းမွန္ကုိ ေျပာျပႏုိင္ရန္ အစုိးရအေနျဖင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ကာလၾကာျမင့္စြာ အခ်ိန္ယူခဲ့ရသနည္း။
ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိ႔သည္ “ျပင္ပတြင္ ဆႏၵျပျခင္းမ်ား” ကဲ့သုိ႔ေသာ တရားမ၀င္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟုလည္း ဒု-၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။
ဤေဆာင္းပါး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူငါးေယာက္ထက္ပုိ၍ စုေ၀ျခင္းကုိ တားျမစ္ေသာ ဥပေဒသည္ မွ်တ၏၊ မမွ်တ၏ကုိ အကဲျဖတ္ရန္မဟုတ္။ သုိ႕မဟုတ္ အတုိက္အခံမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ရာတြင္ ဤဥပေဒကုိ လုိသလုိထုတ္ယူသုံးစြဲသေလာဆုိသည့္အခ်က္ေပၚတြင္ အေထာက္အထားႏွင့္တကြ ေျပာဆုိသုံးသပ္ရန္လည္းမဟုတ္။ ဤကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္အျမင္ကုိ စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကာလၾကာျမင့္စြာကပင္ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ျဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္ေထာက္ျပလုိေသာအခ်က္မွာ အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္မ်ားအေပၚတြင္ စာနာေထာက္ထားငဲ့ညႇာျခင္း အလ်ဥ္းကင္းမဲ့သည့္အခ်က္ကုိပင္ ျဖစ္သည္။
ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္မ်ားသည္ စစ္အစုိးရမွ ရဟန္းရွင္လူမ်ားအေပၚ သတ္ျဖတ္ျခင္းကုိ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ စစ္အစုိးရေရးဆြဲေသာ အေျခခံဥပေဒအား အတည္ျပဳရန္ႀကဳိးစားသည့္ အတုအေယာင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲအား ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအေရးမ်ားသည္ တိတ္ဆိတ္မေနဘဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသင့္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာတုိ႔၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ႏွင့္ မိသားစုေပါင္းမ်ားစြာကုိ ထိပါးေနေသာ အေရးကိစၥမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔စင္လ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခဲ့ေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ အစုိးရသည္ ၄င္း၏ သိနားလည္စိတ္ ေခါင္းပါးမႈ၊ အၾကင္နာတရားေခါင္းပါးမႈကုိ ျပသခဲ့ရသနည္း။ ၄င္းမ်ဳိးခ်စ္ျမန္မာတုိ႔သည္ ၄င္းတုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ျပဳမူခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူအား အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစခဲ့၊ အဆင္မေျပမႈမ်ားအားလည္း မျဖစ္ေစခဲ့။ သုိ႔စင္လ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔အား သာမန္ရာဇ၀တ္သားမ်ားႏွင့္ တတန္းတစားတည္းထားကာ ဆုံးျဖတ္သနည္း။
ဒု-၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာလုိက္ေသးသည္။ “ျမန္မာတုိ႔သည္ စကၤာပူဥပေဒမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္စဥ္က ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္ စကၤာပူ၌ ေနထုိင္ခြင့္ကုိ ၄င္းတုိ႔၏ ရပုိင္ခြင့္သဖြယ္္ ဖီဆန္ကာ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကေသးသည္” ဟူ၏။
ဤေျပာၾကားခ်က္သည္ ပုံႀကီးခ်ဲ႕ကာ တဖက္သတ္ေျပာၾကားမႈျဖစ္သည္။ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္မ်ားအေနျဖင့္ စကၤာပူတြင္ ေနထုိင္ခြင့္သည္ ၄င္းတုိ႔ ရပုိင္ခြင့္ျဖစ္သည္ဟု ၄င္းတုိ႔ယူဆေၾကာင္း မည္သည့္အခါကမွ် တုိးတုိးတိတ္တိတ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူသိရွင္ၾကားေသာ္လည္းေကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ဘူးျခင္းမရွိ။ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔က ပင္နင္ဆူးလား အိတ္ဇဲရွားဟုိတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ မစၥတာ မ်ဳိးျမင္ေမာင္မွ အထူးတလည္ေဇာင္းေပးေျပာၾကားခဲ့ေသာအခ်က္မွာ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ အထူးမ်က္ႏွာသာေပးမႈမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိေနျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းတုိ႔အား တရားမွ်တစြာ ဆက္ဆံမႈ (right to be treated fairly) ကုိသာ ေတာင္းဆုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဒု-၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကားသည့္ ေနာက္တခ်က္မွာ “၄င္းတုိ႔သည္ ယခုကိစၥကုိ မီဒီယာမွတဆင့္၊ အေၾကာင္းရင္းမွန္ကုိ ေသခ်ာမသိေသာ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတဆင့္ ႏုိင္ငံေရးအသြင္မေရာက္ ေရာက္ရန္ ႀကဳိးပမ္းေနၾကသည္။ ထုိသုိ႔ႀကီးပမ္းရာတြင္ ၄င္းတုိ႔အား စကၤာပူမွ ႏွင္ထုတ္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ တြန္းအားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု တမင္လုပ္ႀကံလီဆည္ခဲ့ၾကေသးသည္” ဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္အျမင္အရဆုိလွ်င္ ဤကိစၥကုိ ႏုိင္ငံေရးအသြင္မေရာက္ ေရာက္ေအာင္ ဖန္တီးေနသူမွာ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္မ်ားမဟုတ္။ ဒု-၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိယ္တုိင္သာျဖစ္သည္။ လူအမ်ား၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ႏွင့္ မိသားစုမ်ားစြာအေပၚ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနၿပီဆုိလွ်င္ ၄င္းတုိ႔၏ ေဘးဒုကၡကုိ အမ်ားသိေစရန္ အမ်ားေရွ႕ေမွာက္သုိ႔ ထြက္ျခင္းသည္ မွားယြင္းသည္ဟု ဆုိႏုိင္မည္ေလာ။ အကယ္၍ စကၤာပူႏုိင္ငံသားအခ်ဳိ႕အေနျဖင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံတခုတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ မတရားျပဳမူခံခဲ့ရမည္ဆုိလွ်င္ ဒု-၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ၄င္းစကၤာပူႏုိင္ငံသားမ်ားအား သူတုိ႔ဒုကၡအား ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနဦးမည္ေလာ ဟု ေမးစမ္းခ်င္ပါသည္။
မူရင္းကုိ ဖတ္႐ႈရန္။

5 comments:

Anonymous said...

ဗ်ိဳ႕ ...ကိုဂြတိုေလး

စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြက စကၤာပူ အစိုးရ ကို ဂရုမစိုက္တဲ့ ပံုပဲ။ ဒီ ကိစၥ မွ မဟုတ္ပါဘူး၊ တျခား ဘေလာ့ဂါေတြ သူတို႕ ေတြ႕ႀကံဳေနရတဲ့ ေန႕စဥ္ အျဖစ္အပ်က္ေေလးေတြ ေရးသားၾကတဲ့ေနရာမွာလဲ မတတ္သာလို႕ သာေနေနရတာ မင္းတို႕ ႏိုင္ငံေလးေလာက္ နဲ႕ကြာ လို႕ အေတြးေတြ ရိွေနလို႕ ထင္တယ္။ ထိုင္းအစိုးရ ကိုေတာင္ ဒီလို သြား မလုပ္ရဲေလာက္ဘူး၊ ဘာလို႕ ျမန္မာေတြ စကၤာပူအစိုးရကို အထင္မႀကီးတဲ့ ပံုစံျဖစ္ေနရတာလဲ။ ျမန္မာေတြ မသိစိတ္ထဲမွာ ဘာကို အားကိုးေနလို႕လဲ မသိဘူး။ စိတ္ထဲ ထင္တာေလးေတြ လာေရးတာ။

ေမာင္လမ္းသစ္

ကိုၾကီး said...

Speaker corner မွာတရား၀င္ ဆႏၵျပခြင္. ဆိုတာျဖစ္လာတာ......
စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာေတြ ကိုေက်းဇူးတင္ဘို.လံုး၀ေကါင္းတယ္။
ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ ဘယ္ေဒသေရာက္ေရာက္ မ်ိူးခ်စ္ျမန္မာမ်ား ( နအဖ ေဘာမမ်ား မပါ၀င္ပါ ) ဟာ အမွန္တရားဘက္က ရဲ ရဲ ရင္.ရင္. တိုက္ပြဲ ၀င္သြားမယ္ဆိုတာ အသိေပးလိုက္ပါတယ္။။။
စ လံုးအစိုးရ ဒီလိုလုပ္တာဟာ....
သူတို.အတြက္အရံွူးေတြခ်ဥ္.ဘဲဆိုတာ ေတြ.တဲ.အတိုင္းပါဘဲ....
ဒီထက္ပီျပင္တဲ. လွူတ္ရွားမွူ.ေတြလာပါလိမ္.အံုးမယ္။
၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္းၾကပါ။။။။

Moe Cho Thinn said...

အင္း..ဒီလိုေတာင္ တရား၀င္ ထုတ္ေျပာ တိုက္ခိုက္လာၿပီဆိုေတာ႔ ကုလားႀကီးနဲ႔ အရာႀကီးပါပဲလား။ ကိုယ္႔လူေတြဆီက လာသင္တန္း တက္သြားပုံရတယ္။
ေဆာင္းပါးေရးတဲ႔သူေရာ၊ ဘာသာျပန္တဲ႔ ကိုေပါကိုေရာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

စု့သမီး said...

ယူနစ္ေအာ္လ္ဆင္ေမးတာကေျဗာင္ပဲ။ေကာင္းတယ္။ဘဲနာၿကီးကမျငင္းဘူးေနာ္။ကာလၾကာျမင့္စြာအခ်ိန္ယူေနတာညစ္ဖို့လိမ္ဖိ္ု့။ျမန္မာအေရးေဟာ့ေနတုန္းက၀ပ္ျပီးခုမွထလာတာ။ျမန္မာျပည္ၿကီးေျပာင္းသြားရင္ကလိမ္ကက်စ္ဆက္လုပ္္လို့မရမွာေၿကာက္ေနတာ။သတိေတာ့ထား။ဒီေကာင္ေတြေကာက္က်စ္တာကပညာပါတယ္။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

Anonymous said...

ဗ်ိဳ့ ကို Anonymous ၾကီး,

ျမန္မာဆို တာဘယ္လိုဆိုတာ မသိတာ ခင္ဗ်ားကျမန္မာမဟုတ္လို့လား ဒါမွမဟုတ္..မ်ိဳးမစစ္လို့လား....ျမန္မာဆိုတာဘယ္နိုင္ငံျဖစ္ျဖစ္ေရြ့လို့ရတယ္ဗ်
နားလည္ပါ..

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs