“သူ႕အာေဘာ္”

Share |
(ေရွ႕က ပုိ႔စ္တခုမွာ အမည္မသိတဦး လာေရာက္ မွတ္ခ်က္ေပးသြားတာကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ စာပုိဒ္ခြဲေပးလုိက္တာက လြဲလုိ႔ သတ္ပုံသတ္ၫႊန္းကအစ သူ႕မူရင္းအတုိင္း ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။)

အားလုံးက်မ္းမာၾကပါေစ...

ဒီေန႔ညေနေတြ႔ဆံုျခင္းဟာ...ကဗာတ၀ွမ္းမွာရွိၾကတဲ့...ဗမာအမ်ဳိးသားေတြထဲက Singapore ရွိ ဗမာအမ်ဳိးသားေတြရဲ႕....မတရားမွုကိုမႏွစ္သက္တဲ့...တရားမၽွတမွုကိုသာ...အလိုရွိတာကို...ျငိမ္းခ်မ္းစြာ...ကဗာတ၀ွမ္းကို...ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဆန္ဒျပဳၾကတဲ့ေန႔ျဖစ္ပါတယ္...

အားလုံးဟာ..ကိုယ့္အေရးနဲ႔ကိုယ္...လုံးပန္းေနရတာျဖစ္ၾကလို႕...မလာေရာက္ႏိုင္သူမ်ားစြာရွိေနႏိုင္ေပမဲ့..လာေရာက္ၾကမဲ့ ဗမာအမ်ဳိးသားေတြ လည္းရွိေနၾကပါတယ္...လာေရာက္သည္ျဖစ္ေစ...မေရာက္ရွိႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ..ယခုအခ်ိန္သည္...SPDC ၏ မတရားမွုကို..အထင္အရွားေတြ႕ျမင္ေနရသည္ကိုယံုမွား..သံသယျဖစ္စရာမလိုေတာ့ပါ...ဗမာျပည္သူမ်ား၏ႏွလုံးမသာယာေသာ..အခ်ိန္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ယေန႕ေတြ႕ဆံုပဲြကိုၾကည္႕လ်ွင္ဗမာ့အေရးအတြက္ရင္ေလးၾကေသာ...မတရားမွုကိုအားမေပးတတ္ေသာ...တိုင္းျပည္၏တာ၀န္ကိုယူရမည္ဟုနားလည္ၾကေသာ...အမ်ိဳးေကာင္းသားတို႔သည္...မည္သည္႔ဆင္ေျခမွ်မေပး...မည္သူ႕ပေရာဂမွ..မပါပဲ...အလိုအေလွ်ာက္ဗမာအေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္ကိုေတြ႕ရမည္။ေအာင္ျမင္မွုရ၏၊မရ၏ကား...အမ်ား၏အဆုံးအျဖတ္..မတရားျခင္းကို နိဂုံးခ်ဳပ္ေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကား...တို႔လုပ္ရမည္႕တရားဟုသာရည္သန္လ်ွက္...ထိုသူတို႕သည္..လုပ္ေဆာင္ခဲ႕ၾက၏လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ကိုလည္းေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

Singapore အေနအထားအရ...ဆန္ဒေဖၚထုတ္ပြဲမ်ားကို...အုတ္အုတ္က်က္က်က္...ျပဳလုပ္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေပ...တစ္ဖက္တြင္လည္း...ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ...အျခားတိုင္းျပည္တြင္လာေရာက္..လုပ္ကိုင္...အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းေနသူမ်ားျဖစ္ရာ..ထိုတိုင္းျပည္တို႔၏..လုပ္ထုံးလုပ္နည္း...တည္ျငိမ္မွုကိုမထိပါးေရး...အစရိွသည္တို႔ကိုလည္း အျမဲထည္႔စဥ္းစားရမည္သာျဖစ္သည္၊ Singapore မွမဟုတ္..ျမန္မာျပည္မွတပါး...အျခားေသာတိုင္းတစ္ပါးသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ...ဗမာအမ်ိဳးသားမ်ား ဂရုျပဳရမည္သာတည္း။ (အုပ္စိုးသူမင္းႏွင့္အဖဲြ႕အစည္းသာလွ်င္ယုတ္ညံ႔သည္...တကယ့္ဗမာအမ်ဳိးသားမ်ုား၏စိတ္တြင္ကားမိမိေၾကာင္႔သူတစ္ပါးတို႔၏တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမွုကိုထိခိုက္ရန္၊လုပ္ေဆာင္ရန္စိုးစဥ္းမွ်မရွိေပ...)(ျပည္ပရွိအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တာ၀န္ယူမွုမွာလည္းျမန္မာျပည္နီးပါး...အကဲဆတ္လွပါသည္ကိုလည္းမွန္းဆႏိုင္ပါသည္။)

မည္သို႕ဆိုေစကာမူ.....ယေန႕Singapore မွ ဗမာ႔အသံမ်ားသည္... ကဗာေပၚမွ...ဗမာတို႕၏ မတရားမွုမ်ားကိုမႏွစ္ျမိဳ႕ေသာအသံမ်ားစြာကို ကိုယ္စားျပဳေနလၽွက္ရွိေနေပျပီ။

ကဗာေပၚရွိ ျမင္႔ျမတ္ေသာ၊အျမင္က်ယ္ေသာအမ်ိုဳးသားတိုင္းတြင္ ေယဘူယ်တာ၀န္(၂) ရပ္ရွိၾကေပသည္။တာ၀န္တစ္ခုမွာ...မိမိ မိသားစု၊အိမ္ေထာင္မွု...လူမွုေရးအစရွိေသာတာ၀န္မ်ားျဖစ္ကာ၊အျခားတာ၀န္မွာ... မိမိ၏ႏိုင္ငံေတာ္၏တာ၀န္ျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္သူမ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္... စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုပယ္ရွားေရးႏွင့္၊ လူထုကိုကိုယ္စားျပဳကာ၊ လူတိုင္းသာတူညီမွ်ရိွေစသည္႔၊လူမွုဘ၀မ်ားကိုစိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကကင္းစြာ အာမခံႏိုင္သည္႔စနစ္ကို တတ္ႏိုင္သမွ်အခ်ိန္တိုအတြင္း ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ၾကရန္သည္.. ယေန႔ရွင္သန္လွုပ္ရွားေနေသာ...ဗမာျပည္သူမ်ားအားလံုး၏ ႏိုင္င့ံတာ၀န္ျဖစ္သည္။

( Singapore ဆိုပါမူ..ပိုမိုတုိးတက္္ေအာင္ျမင္သည္႕၊ ရွိျပီးသားတိုးတက္မွုမ်ားကို တည္တံ့ခိုင္ျမဲေနေအာင္ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမည္မွာ Singapore သားအားလံုး၏ ႏိုင္င့ံ တာ၀န္ျဖစ္ေပမည္။)လူတစ္ဦးစီ၏ႏိုင္ငံ့တာ၀န္ကို.ထမ္းရြက္ရမည္ဟုနားလည္ျခင္းတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနျခင္းအစရွိသည္တို႔မွာ...သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ လူထုအေပၚမွန္ကန္စြာဦးေဆာင္မွု၊ အသိေပးမွု...အစရိွသည္ မ်ားႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏...ကိုယ္ပိုင္အျမင္ရွိမွု...အစရွိသည္႕ အေျခခံမ်ားတြင္မူတည္လ်ွက္ရွိသည္။ ယေန႔ဗမာျပည္တြင္...စစ္အစိုးရ၏ အေဆာက္အဦ(Institution) မ်ားမွလြဲလွ်င္...အျခားေသာအေဆာက္အဦမ်ားမွာ.. (ဆိုရလ်ွင္... တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မွစကာ...က်မ္းမာေရး... ပညာေရး.... ကုန္သြယ္ေရး.... ျမဳနီစပယ္စနစ္အဆုံး...) ခ်ိနဲ႔ေနရျပီျဖစ္ရာ.... ဗမာျပည္သားမ်ားကို... သင့္မွာႏိုင္ငံေရးတာ၀န္ရွိပါသည္ဟုေျပာမိလွ်င္... နားလည္ႏိုင္မည္လားဟုသင္ထင္ပါသလား...အမ်ားစုနားလည္လက္ခံမည္မထင္ပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အခ်င္းခ်င္း လက္ဆင့္ကမ္းကာ ေျပာျပၾကရန္သာရွိေပသည္။ ထိုတာ၀န္သည္.. ကၽြန္ေတာ္တို႕တြင္တကယ္ရွိေနပါသည္။ သင္သေဘာေပါက္သည္ျဖစ္ေစတာ၀န္ယူလိုသည္ျဖစ္ေစ၊ သင္သေဘာမေပါက္သည္ျဖစ္ေစတာ၀န္မယူလိုသည္ျဖစ္ေစ၊ ထိုတာ၀န္ကိုထမ္းရန္ သင္တို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႕တြင္တကယ္ရွိေနပါျပီ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္တို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ ဗမာျပည္တြင္ေမြးဖြားခဲ႔ေသာ ဗမာျပည္သားမ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။

သင္သည္ ေက်ာင္းသားလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္၊ အလုပ္သမားလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္၊ စစ္အစိုးရကိုစိတ္နာေနသူလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္၊ စစ္အစိုးရ၏လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ဘ၀အတြက္စိတ္ေအးေနရသူလည္းလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္၊သို႔မဟုတ္စစ္အစိုးရ၏လုပ္ရပ္မ်ားကိုမုန္းတီးေသာလည္းမိမိေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းစစ္အစိုးရဆက္စပ္သူမ်ားျဖစ္ေနသူလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္၊ မည္သို႔သူပင္ျဖစ္ေစ...ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံးမွာ...ဗမာျပည္သားမ်ားသာျဖစ္ရာ....အားလုံးအတူတူပင္ျဖစ္သည္။ႏိုင္င့ံတာ၀န္ကို....ႏိုင္င့ံတာ၀န္ကိုတိုးတက္ရန္...အားထုတ္ရမည္သာျဖစ္သည္။ သင္တ္ို႔၏ မိသားစုတာ၀န္မ်ားကိုလည္း မလစ္ဟင္းေစသလို၊တိုင္းျပည္၏တာ၀န္မ်ားကိုလည္းျမက္ေျခမျပတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင္႔...သင္တို႔၏ႏိုင္ငံ့အေပၚတာ၀န္ယူမွုႏွင့္အမ်ဳိးျမင္႔ျမတ္ျခင္းကိုျပသၾကပါ...

သင္တို႔အားလုံး၏အားမာန္ႏွင္႔တာ၀န္ယူမွုမပါ၀င္လွ်င္...စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ပယ္ရွားေရးႏွင့္၊လူထုကိုကိုယ္စားျပဳကာ၊လူတိုင္းသာတူညီမွ်ရိွေစသည္႔၊လူမွုဘ၀မ်ားကိုစိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကကင္းစြာအာမခံႏိုင္သည္႔စနစ္ကိုအခ်ိန္တိုတြင္းေဖာ္ေဆာင္ရန္...မျဖစ္ႏိုင္ေပ...

ယခုေလာေလာဆယ္ Singapore ရိွျမန္မာမ်ား အေနျဖင့္... လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္မ်ားအနက္ တခ်ဳိ႕မွာ

၁) အလွဴေငြ - နီးစပ္ရာကိုစုံစမ္းၾကည္႔ပါ၊ စစ္မွန္ေသာႏိုင္ငံ့အေရးအတြက္ လုပ္ကိုင္ေနေသာရန္ပုံေငြစုစည္းေရးအဖဲြ႔မ်ားရွိေနပါသည္။ လစဥ္ပါ၀င္ျခင္းျဖင္႔ ေရွ႕တန္းထြက္ကာလုပ္ေဆာင္ေန သူတို႔၏ (NLD ++) အားတက္မွုမ်ား ကို အရွိန္ျမင္႔ပါေစေလ။

၂) မိမိတို႕ႏိုင္င့ံအကိ်ဳးအတြက္ လက္ေတြ႕က်ေသာအၾကံဥာဏ္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္မ်ားကိုကို တင္ျပပါ။

1 comments:

ZIN MINN said...

ko paw
thanks to share this post

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs