“ယီးေလေလ့ နဲ႔ ရီးေလေလ့”

Share |
လုုပ္ခနည္းသကုိ
လုံမပ်ဳိ
ေတာင္းဆုိဆႏၵ
ျပတယ္ေလး
ယီးေလေလ့ ယီးေလေလး။

လယ္ယာစုိက္လုိ
ေတာင္သူအုိ
လယ္ယာျပန္ေပး
ေတာင္းတယ္ေလး
ယီးေလေလ့ ယီးေလေလး။

ေၾကးနီေတာင္ကုိ
ၾကည့္မယ္ဆုိ
ေနညဳိကမ္းေဘး
ဆင္းတယ္ေလး
ယီးေလေလ့ ယီးေလေလး။

ဂစ္တာေတြေရာင္း
ပြင့္လင္းေၾကာင္း
ခြပ္ေဒါင္းေဟာင္းေဆြး
သီဆုိေတး
ရီးေလေလ့ ရီးေလေလး။

သမၼတႀကီးကုိ
အယုံပုိ
ဖြားအုိသက္ၾကား
မွားသေလး
ရီးေလေလ့ ရီးေလေလး။

(ကုိေပါ)

0 comments:

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs