ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ က်ေနာ့္အျမင္ (၃)

ၿပီးခဲ့ေသာ အပုိင္း(၁) ႏွင့္ အပုိင္း(၂) တြင္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအား လက္ရွိအေျခအေနသုိ႔ တြန္းပုိ႔ခဲ့ေသာ လူထုအုံႂကြမႈႀကီးႏွစ္ခုအေၾကာင္းကုိ ေရးခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးအၿပီးတြင္ ျမန္မာစစ္အစုိးရသည္ ျပည္သူလူထု၏ ဒီမုိကေရစီအေပၚလုိလားသည့္ဆႏၵႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ဖိအားေပးမႈတုိ႔ကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳရန္ မစြမ္းသာေတာ့ဘဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျပသရမည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဆုိက္ေရာက္လာခဲ့သည္။

ျပည္သူလူထု လုိလားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိသည္မွာ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈရွိေသာ၊ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵကုိ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရွိေသာ၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈရွိေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး ကိစၥအဝဝတြင္ ျပည္သူ႕အက်ဳိးအတြက္ အစုိးရႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေသာ၊ အစုိးရ႐ုံးဌာနအသီးသီး ႏွင့္ ရာထူးအဆင့္ဆင့္တြင္ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားျခင္းကင္းေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္တရပ္ကုိ လုိလားၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူအမ်ားစုဆႏၵႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ လုိလားေတာင့္တၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုလုိလားေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းရန္အေျခအေနသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ေနျခင္း ရွိမရွိ ဆုိသည္ကုိ ဆန္းစစ္ရန္ လုိပါသည္။ ေရွးဦးစြာ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ လက္ရွိအာဏာရအစုိးရ အေပၚက်ေနာ့္အျမင္ကုိ တင္ျပလုိပါသည္။

လူထုအုံႂကြမႈမ်ားႏွင့္ အေထြေထြ ၾကပ္တည္းမႈမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ စစ္အစုိးရအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ လုပ္ရမည့္အေျခသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္လာရေသာ္လည္း အာဏာရွင္တုိ႔မည္သည္ အာဏာကုိ အလြယ္တကူ လက္လႊတ္ေပး႐ုိးထုံးစံမရွိ၊ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္အထိ က်ားကုတ္က်ားခဲ ဖက္တြယ္ထားတတ္သည့္ သေဘာသဘာဝရွိသည့္အတုိင္း စစ္အစုိးရသည္လည္း အာဏာကုိ ဆက္လက္ဖက္တြယ္ထားရန္ ႀကဳိးပမ္းမႈႀကီးတရပ္ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးအၿပီးတြင္ (ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မၿပီးႏုိင္ မစီးႏုိင္၊ ရပ္ခ်ည္နားခ်ည္ က်င္းပျပဳလုပ္ေနေသာ အမ်ဳိးသားညီလာခံ) ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံအား ကတုိက္က႐ုိက္ ျပန္လည္ ေခၚယူက်င္းပကာ စစ္ဗုိလ္တမတ္သား ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ၄င္းတုိ႔အလုိက် အၿပီးသတ္ ေရးဆြဲေစခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ တြင္ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူ၍ ထုိအေျခခံဥပေဒကုိ အတင္းအၾကပ္ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ အတင္းအၾကပ္ဟု သုံးႏႈန္းရသည္မွာ ထုိဆႏၵခံယူပြဲ၏ လြတ္လပ္မႈမရွိပုံ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိပုံ၊ တရားမွ်တမႈမရွိပုံကုိ ျမန္မာသိ၊ ကမၻာသိ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္သူလူထု၏ လုိလားေတာင့္တခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆီးေပးႏုိင္ျခင္း အလွ်ဥ္းမရွိသည့္ အေျခခံဥပေဒျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာသည္ ျပည္သူလူထုထံက မဆင္းသက္ဘဲ စစ္ေကာင္စီႏွင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ထံတြင္သာ တည္ေနသျဖင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေနေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႀကီးတခု ျဖစ္ေနေလသည္။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမတုိင္မီကဆုိလွ်င္ ထုိအေျခခံဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္ၾကသည့္အေနျဖင့္ “စစ္ကၽြန္အျဖစ္ ႏြံနစ္မခံ”ဟူေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားႏွင့္ပင္ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကပါသည္။

စစ္အစုိးရသည္ ၄င္းတုိ႔အလုိက် ေရးဆြဲထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံမွ်ႏွင့္ မတင္းတိမ္ မျပည့္စုံႏုိင္ေသး။ ထုိဖြဲ႕စည္းပုံကုိ အသက္သြင္းေပးမည့္ ၂၀၁၀ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္တပ္ကုိ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳသည့္ ႀကံဖြံ႕ပါတီ အႏုိင္ရရွိေရးသည္လည္း ၄င္းတုိ႔အတြက္ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီးေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း အလ်ဥ္းကင္းေသာ ပါတီမ်ားမွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒ၊ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ၿပဳိင္ဖက္မ်ားကုိ အပုိင္ ခ်ည္ၿပီးတုပ္ၿပီး စီမံလုိက္ျပန္သည္။ ထုိဥပေဒမ်ားတရားမွ်တျခင္း အလ်ဥ္းကင္းသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ထုိစဥ္က ပါတီမွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ျခင္းမ်ားကုိ မျပဳလုပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ဦးဉာဏ္ဝင္းမွတဆင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း ထုိစဥ္က ထုိသေဘာအတုိင္းပင္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

တဖန္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိယ္၌သည္ပင္လွ်င္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားအရ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဟု ေခၚဆုိရန္ အင္မတန္ ခဲယဥ္းလွေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ မုိးေပၚက က်လာေသာ ႀကဳိတင္မဲမ်ား၊ မဲသမာမႈမ်ား၊ ဖိအားေပး မဲထည့္ခုိင္းမႈမ်ား စသျဖင့္ မသမာမႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၂၀၀၈ ဖြံ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတည္းဟူေသာ က်ားေသကုိ စတင္အသက္သြင္း မန္းမႈတ္ေပးသည့္ ဂါထာမႏၱန္တခုဆုိလွ်င္ မွားမည္မထင္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိရေသာ္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္သူလူထုဆႏၵအတုိင္း ေရြးဆြဲထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံမဟုတ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာသည္လည္း ျပည္သူ႕ထံမွ မဆင္းသက္၊ ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္လည္း မညီၫြတ္ စသင့္ အဂၤါဆုိးမ်ားႏွင့္သာ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ အေျခခံဥပေဒဆုိးႀကီးတရပ္သာျဖစ္ပါသည္။ တဖန္ ယခုလက္ရွိအာဏာရအစုိးရသည္လည္း မတရားသည့္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒ၊ မတရားသည့္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ တရားမွ်တမႈမရွိသည့္ေရြးေကာက္ပြဲ တုိ႔အားကုိးျဖင့္ အာဏာရလာသည့္ အစုိးရျဖစ္ေနျပန္ပါသည္။ ထုိတဖက္သတ္ေရးဆြဲထားသည့္ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ ထုိမတရားသျဖင့္ အာဏာရလာသည့္ အစုိးရတုိ႔ အေၾကာင္းဆက္ ေပါင္းဖက္ၿပီး အဖက္ဖက္က ယုိယြင္းေနသာ တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္မွာ ယေန႔လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၏ အေျခအေနမွန္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ဆုိလွ်င္ လက္ရွိအေျခအေနသည္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္အရလည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအစုိးရ အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူလူထု လုိလားေတာင့္တေနေသာ အေျခအေနတရပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနျခင္း အလွ်ဥ္းမရွိေသးဟုသာ သုံးသပ္ရေပေတာ့မည္။

ဤကား လက္ရွိျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ လက္ရွိအာဏာရအစုိးရအေပၚ က်ေနာ္၏ အျမင္ျဖစ္ပါသည္။ ေရွ႕လာမည့္ အပုိင္း(၄)တြင္ လက္ရွိျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသည္ အေျပာင္းအလဲသုိ႔ ဦးတည္ေနၿပီေလာဟူေသာ ေမးခြန္းအေပၚ က်ေနာ္၏ အျမင္္ကုိလည္းေကာင္း၊ အပုိင္း(၅)တြင္ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအေပၚ က်ေနာ္၏ မွန္းဆခ်က္မ်ားကုိ ဆက္လက္ေရးသားပါဦးမည္။

(မွတ္ခ်က္။ ။ ယခု သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း ႐ုံးခ်ိန္ျပင္ပ အလုပ္အင္မတန္မ်ားေနသျဖင့္ ကြန္ျပဴတာေရွ႕တြင္ စာထုိင္ေရးခ်ိန္ တနာရီျပည့္ေအာင္ပင္ မရႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ သြားရင္းလာရင္း လက္ကုိင္ဖုန္းေပၚတြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ဝင္၊ သတင္းဖတ္ လုပ္ရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အပုိင္းမ်ားခြဲၿပီး နည္းနည္းခ်င္းေရး၊ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းတင္ ျခင္းမွ်သာ ျပဳႏုိင္ပါေၾကာင္း ဘေလာ့ဂ္ဖတ္သူမ်ားအား ႀကဳိတင္အသိေပးအပ္ပါသည္။)

(ဆက္ရန္)
Read more

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ က်ေနာ့္အျမင္ (၂)


ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ က်ေနာ့္အျမင္ (၁) တြင္ လက္ရွိျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈႀကီးမားေသာ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုကုိ ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။ ရွစ္ေလးလုံးလူထုအုံႂကြမႈႀကီးသည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံကုိ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္လမ္းေၾကာင္းဆီသုိ႔ သြားေရာက္ရန္ စတင္ဦးတည္ေပးလုိက္ႏုိင္သည္ဆုိသည္မွာ ပထမျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးသည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔ သြားရန္ အခ်ိန္ဆြဲေစ်းဆစ္ေနေသာ စစ္အာဏာရွင္အစုိးရအား ထပ္မံအခ်ိန္မဆြဲဝံ့ေတာ့ေစရန္ သံခၽြန္ျဖင့္ထုိး၊ ႀကိမ္တုိ႔လုိက္ေသာ ဖိအားေပးမႈႀကီးျဖစ္သည္ဆုိသည္မွာ ဒုတိယျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ(EU)တုိ႔မွ တဖက္သတ္ခ်မွတ္ထားခဲ့ေသာ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈသည္ စစ္အစုိးရအေပၚတြင္ ႀကီးမားေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသည္ကုိ ယေန႔အခါတြင္ ထင္ရွားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ မၾကာမီက ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္အေနႏွင့္ ကုလသမဂၢတြင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ႐ုတ္သိမ္းေပးေရးအတြက္ လူသိရွင္ၾကား ေတာင္းပန္ တုိက္တြန္းေနရသည္ကုိ သတိျပဳမိေစလုိပါသည္။ စစ္တပုိင္းအစုိးရအေနျဖင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ျပန္လႊတ္ေပးျခင္း၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ထုိးစစ္ဆင္ႏႊဲေနျခင္းမ်ားကုိ ေရွးဦးစြာ မျဖစ္မေန ေဖာ္ေဆာင္ ျပဳလုပ္ျပျခင္းမွ လြဲ၍ အျခားရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမက်န္ေတာ့ပါ။ မၾကာမီ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ျပန္လႊတ္ေပးျခင္း၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရဖြယ္ ရွိပါသည္။ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈသည္ အရာမေရာက္ဟူေသာ အဆုိသည္ မွန္ကန္မႈမရွိဆုိသည့္အခ်က္ကုိ ဆင္ျခင္သတိျပဳရန္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုဆက္လက္၍ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျခအေနကုိ မေဖာ္ျပမီ ယင္းအေျခအေနသုိ႔ေရာက္ေအာင္ တြန္းပုိ႔ေသာ ဖိအားအခ်ဳိ႕အနက္ လူထုအုံႂကြမႈမ်ားအေၾကာင္းကုိ အနည္းငယ္ ထပ္မံ တင္ျပလုိပါသည္။

လူထုအုံႂကြမႈမ်ား

လူထုအုံႂကြမႈမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုခံစားေနရေသာ အေထြေထြအၾကပ္အတည္း ဒုကၡအဝဝႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ မြန္းၾကပ္မႈကုိ ေရာင္ျပန္ဟပ္သည့္ ျဖစ္ရပ္ႀကီးမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု၏ အၾကပ္အတည္းမ်ားကုိ အစုိးရအေနျဖင့္ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္အခါ ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္မ်ားကုိ အႏွစ္ႏွစ္အလလ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္တားျမစ္ထားသည့္အခါ ေနာက္ဆုံးတြင္ မီးေတာင္သဖြယ္ ပြင့္အံေပါက္ကြဲ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

မေက်နပ္မႈ၊ မြန္းၾကပ္မႈ ေလာင္စာ မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတရပ္တြင္ ထုိသုိ႔ ေပါက္ကြဲထြက္လာရန္မွာ ျပႆနာမီးပြားကေလးတစသာ လုိအပ္ေပသည္။ တူနီရွားတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ လမ္းေဘးမွ သစ္သီးေရာင္းသူတေယာက္ မိမိကုိယ္ကုိ သတ္ေသရန္ႀကဳိးစားမႈ ျဖစ္ရပ္၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ေငြစကၠဴမ်ားကုိ တရားမဝင္ေၾကညာခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရက ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ခဲ့သည့္ကိစၥ မ်ားသည္ ေပါက္ကြဲမႈကုိ အစျပဳခဲ့ေစေသာ မီးပြားဥပမာမ်ားျဖစ္သည္။

အလားတူပင္ ျပည္ပတြင္ျဖစ္ပြားေသာ ေတာ္လွန္ေရးလႈိင္းမ်ား႐ုိက္ခတ္သျဖင့္လည္း ျပည္တြင္းသုိ႔ကူးစက္ကာ လူထုအုံႂကြမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါေသးသည္။ ၁၉၈၈-၉၀ မ်ားဆီက ျဖစ္ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္တီယန္နာမင္ရင္ျပင္ေတာ္လွန္ေရးမွသည္ ႐ုိေမးနီးယားအလယ္၊ အေရွ႕ဂ်ာမဏီအဆုံး ကမၻာတလႊားမွ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ယခုအခါ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေတာ္လွန္ေရးလႈိင္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း ျပည္တြင္းအေျခအေန တင္းမာ ေပါက္ကြဲလုျဖစ္ေနသည့္အေပၚတြင္ ျပည္ပလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ ျပည္တြင္းသုိ႔ ကူးစက္ျဖစ္ေပၚေသာ အုံႂကြမႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။

လူထုအုံႂကြမႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ အရွိန္ျမႇင့္ျခင္း

မည္သည့္လူထုအုံႂကြမႈမဆုိ စတင္လႈံ႕ေဆာ္မည့္သူမ်ား၊ အားေကာင္းလာေစရန္ အရွိန္ျမႇင့္တြန္းအားေပးမည့္လူမ်ား မျဖစ္မေနလုိအပ္ပါသည္။ ရွစ္ေလးလုံးအေရးအခင္းတြင္ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ ေရွ႕ေျပးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္သလုိ၊ ၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးတြင္ ရွစ္ေလးလုံးေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အျဖဴေရာင္လႈပ္ရွားမႈ၊ လမ္းေလွ်ာက္ပြဲမ်ား၊ မစုစုေႏြး၊ ကုိထင္ေက်ာ္၊ ကုိေအာင္ေဖ စသည့္ တက္ႂကြဆႏၵျပသူမ်ား၏ ဆႏၵျပလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား၊ ရဟန္းပ်ဳိမ်ားသမဂၢတုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ေရွ႕ေျပးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ပမွ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ျပည္တြင္းမွ စီတီဇင္ဂ်ာနယ္လစ္ မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕ဖက္က ရပ္တည္လုိသည့္ လူသိမ်ားထင္ရွားေသာ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား၊ သတင္းစာဆရာမ်ားေၾကာင့္လည္း လူထုအုံႂကြမႈမ်ားကုိ အရွိန္ျမင့္တက္ေစခဲ့ပါသည္။

ယေန႔ႏုိင္ငံေရးအက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံႀကီးႏွင့္ ၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးတုိ႔၏ အက်ဳိးဆက္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ထုိစဥ္က တက္ႂကြစြာ ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ ရွစ္ေလးလုံးမ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကေသာ ရဟန္ရွင္လူအေပါင္းသည္ လြတ္လပ္ေသာ အနာဂတ္ ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ သူရဲေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ေမာ္ကြန္းတင္ က်န္ရစ္ေပလိမ့္မည္။

လူထုအုံႂကြမႈမ်ားအေပၚ အာဏာရွင္မ်ား၏ တုန္႔ျပန္မႈ

လူထုအုံႂကြမႈမ်ားအေပၚ အာဏာရွင္တုိ႔၏ ကနဦး တုန္႔ျပန္မႈမ်ားမွာ အၿမဲတေစဆုိသလုိ တူညီေလ့ရွိၾကသည္။

ဆႏၵျပပြဲမ်ားကုိ အင္အားသုံး ၿဖဳိခြဲျခင္း၊ ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္ ႐ုိက္ႏွက္ျခင္း၊ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ တန္ျပန္ဆႏၵျပသည့္အဖြဲ႕မ်ားေစလႊတ္ကာ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေအာင္ ဖန္တီးျခင္း၊ ဆႏၵျပပြဲအတြင္း အတုိက္အခံဖက္မွ ဦးေဆာင္သူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အက်ဥ္းခ်ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္စစ္ေဆးျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း စသည့္ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားျဖင့္ တုန္႔ျပန္ၾကသည္ခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ထုိတုန္႔ျပန္မႈမ်ားမွာ လူထုအုံႂကြမႈ၏ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေသာ အေထြေထြၾကပ္တည္းမႈျပႆနာမ်ားကုိ နည္းလမ္းမွန္စြာ ေျဖရွင္းျခင္းမဟုတ္၍ လူထု၏ မေက်နပ္မႈသည္ ပုိမုိႀကီးထြား၍သာ လာပါသည္။ ထုိအခါမ်ဳိးတြင္ အာဏာရွင္အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ လူထုအားႏွစ္သိမ့္ရန္ ဟန္ျပအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ျပဳလုပ္လာတတ္ပါသည္။

လက္ရွိအာဏာရွင္အစုိးရသည္ အရပ္သားအစုိးရပုံစံျဖင့္ တည္ရွိေနပါက အစုိးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္သည္ ႏႈတ္ထြက္ေပးၿပီး ၄င္းယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာသူကုိ အစားထုိးခန္႔အပ္ျခင္း၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးမည္ဆုိကာ မိမိအားေထာက္ခံသူမ်ားသာျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ပါတီကုိ အႏုိင္ရေစရန္ စီမံေပးျခင္း၊ အေျခခံဥပေဒကုိ ဟန္ျပေျပာင္းလဲေပးျခင္း စသည့္ ဟန္ျပအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ျပဳလုပ္တတ္ပါသည္။ လက္ရွိအာဏာရွင္အစုိးရသည္ စစ္အစုိးရပုံစံျဖင့္ တည္႐ွိပါက အရပ္ဝတ္သုိ႔လဲကာ ပါတီတရပ္ထူေထာင္လ်က္ အရပ္သားအစုိးရအသြင္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ထုိဟန္ျပအေျပာင္းအလဲမ်ားေနာက္ကြယ္တြင္မူ အာဏာရွင္အစုိးရက အာဏာကုိ ေရရွည္သျဖင့္ ဆက္လက္စြဲကုိင္ႏုိင္ေစရန္ အစီအမံမ်ားကုိထည့္သြင္း၍ ျပဳလုပ္တတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရေလ့ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္အစုိးရလက္ထက္က ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွတ္ပုံတင္ဥပေဒတုိ႔သည္ စစ္တပ္မွ အာဏာကုိ အရွည္သျဖင့္ ဆက္လက္စြဲကုိင္ႏုိင္ရန္ စီမံေရးဆြဲခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ားအျဖစ္ ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္။

(ဆက္ရန္)
Read more

“ေျပာင္းမွ ေျပာင္း”


မုိးေလဝသ
အစုိးမရေပမယ့္
ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္း
အေကာင္းခ်ည္းပဲမုိ႔
ေျပာင္းလုပ္ေတာ့မလုိ႔တဲ့….။

ေျပာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး….
ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး…
ေဆးအမ်ဳိးမ်ဳိး…
တႏွစ္တမ်ဳိး မ႐ုိးေစရ။

ဒါေပါ႔ေလ….
ႏွံစားခ်ိန္ ႏွံစား။ (ႏွံစားေျပာင္း = ႏြားေကၽြးရသည့္ ေျပာင္းတမ်ဳိး)
ေျပာင္းခ်ိန္ ေျပာင္းရမွာေပါ႔။

ေျပာင္းေစ့ခ်င္ရင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ…တဲ့။
လြယ္ပါတယ္ဗ်ာ။
ေျပာင္းေစ့ေတြ ျပည္ေတာင္းထဲထည့္ၿပီး
နည္းလမ္းတက် ခ်င္တြယ္လုိက္ေပါ႔။

ေျပာင္းခ်ိန္ဆုိၿပီး
ေျပာင္းရြက္လုိသူမ်ား
ေျပာင္း႐ုိးလားကြာ…
ေျပာင္းႏွံလားကြာ…
ေျပာင္းဖူးလားကြာ…
ေသေသခ်ာခ်ာ လုိတာစဥ္းစား။
ေျပာင္းရြက္လုိတယ္ေျပာၿပီး
ေျပာင္းႏွံဆုိရင္ေတာ့
ေပါင္းလန္ေအာင္လာေပးလည္း
ေျဗာင္းဆန္ေအာင္သာ ျငင္းလုိက္ပါ။

တခ်ဳိ႕ကလည္း
ေျပာင္းဖူးဆုိမွ ေျပာင္းဖူး။
ေျပာင္းဖူးခ်င္းတူရင္ေတာင္
ျပဳတ္ဖူးမွ ျပဳတ္ဖူးေလကြာ…တဲ့။

ထားပါေလ…ဒါက တက႑။

“ေျပာင္းလဲမယ့္အေျခ” ကေန
“ေျပးလဲမယ့္အေခ်ာင္” ျဖစ္မွာစုိး။

“အျပဳသေဘာေဆာင္”ရင္းနဲ႔
“အေျပာင္သေဘာဆု”ေတြေနာက္ကုိ လုိက္မိမွာစုိး။

အခ်ိန္တန္ရင္ နပိန္ကန္မတဲ့။ (နပိန္ = ႏြားပိန္)
အခ်ိန္တန္တဲ့အခါ
နပိန္မွာ ကန္ဖုိ႔ ခြန္အား မက်န္မွာစုိး။

“ေမွ်ာ္တလင့္လင့္” ဆုိတဲ့ ေဝါဟာရအစ
ေရႊဥေဒါင္းက….တဲ့။
ဒါဆုိ “ခဏႀကီး” အစ
လူထုစိန္ဝင္းက… ေပါ႔။

ခဏႀကီးနဲ႔ ခဏေလးတုိ႔ရယ္
ေျဖးေျဖးကြယ့္ေျဖးေျဖး။

ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းတာေတာင္
လူယဥ္ေက်းတုိ႔လုပ္ရပ္မဟုတ္ဘူးရယ္လုိ႔
ကေလာ္အတုပ္ခံရတဲ့ ေခတ္ေဆြးေခတ္ပ်က္ႀကီးထဲ
နားရြက္ကေလးမွ်ေတာင္
မလႈပ္ဝ့ံေအာင္ပါပဲလားေနာ္။

ေနာ္အုန္းလွတုိ႔ စိတ္ထဲမွာေတာ့….
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္….
ဖမ္းထားတဲ့ ျပည္သူေတြကုိ လႊတ္ေပးပါေတာ္…။
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
ဖမ္းထားတဲ့ အမ်ဳိးသား(အမ်ဳိးသမီး)ေတြကုိ လႊတ္ေပးပါေတာ္….။
အဲသလုိ တေၾကာ္ေၾကာ္ ေအာ္ေနမလားမသိ။

ဓါးစားခံလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္
တန္ဘုိးႀကီးေပး ျပန္ေရြးယူရတာမ်ား
ျပန္ေပးသမားကုိ ေက်းဇူးတင္သူေတြ ရွိေသးသဟ။
အုိ… အသင္ေလာက။
ကတညဳတ တရားေတြ
ဘုန္းေပါလေအာ ေပါမ်ားလွေခ်တကား။

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလား
ပ်စ္ပ်စ္ႏွစ္ႏွစ္ ရပ္ ဆဲေရး လား။
အခုပဲ ရပ္လုိက္၊ အခုပဲ ပစ္လုိက္၊ အခုပဲ ဆဲလုိက္
အဲဒါေတြကုိ မယုံဘူးေဟ့။

ရာဇဝင္မ်ားရဲ႕သတုိ႔သမီးကုိ
အိမ္နီးခ်င္းက မုဒိန္းက်င့္တဲ့ကိစၥမွာ
“ငါသာအမိ၊ ငါသာအဖ” ဆုိသူေတြက
ေငြစမ်က္ႏွာ ေထာက္ထားၿပီး
တဟီးဟီးနဲ႔ ခြင့္ျပဳခဲ့သမွ်
မ႐ွဴႏုိင္မကယ္ႏုိင္ျဖစ္လာမွ
ခဏေလာက္ေတာ့ နားထားမယ္ေနာ္တဲ့….
ေၾသာ္…ေတာ္ေတာ္လည္းက်ေလာက္တဲ့ ဖေအ။

ဖေအလား၊ ပေထြးလား
မင္းသားလား၊ လူၾကမ္းလား
သူေတာ္စင္လား၊ ဂုံး႐ုပ္လား…..။
၂၃ ႏွစ္လုံးလုံး
အမုိက္ဖုံးခဲ့တဲ့ သူယုတ္မာက
တခဏအတြင္း
ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းခ်င္တယ္ဆုိ႐ုံမွ်နဲ႔
အေကာင္းျမင္ဝါဒကုိကုိင္စြဲ
ရဲရဲႀကီးယုံလုိက္ၾကျပန္တယ္။

တကယ္ေျပာင္းမွ
သူေတာ္ေကာင္းမွတ္ပါကြယ္႐ုိ႕။
ဖြတ္ထြက္မွ ေတာင္ပုိ႔မွန္းသိၾကရင္
ေက်ာခ်မွ ဓားျပမွန္းသိၾကရင္
အမွတ္မရွိတဲ့ မိေအးလုိ
ေတြးေတြးၿပီး နာၾကရပါလိမ့္ဦးမယ္။

သတိတမံ ဉာဏ္ေျမကတုတ္နဲ႔
လူ႐ႈပ္ေတြရဲ႕ အ႐ူးလုပ္ခံရျခင္းကုိ
ေရွာင္ကြင္းႏုိင္ၾကပါေစေသာ္။

ကုိေပါ
၄ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၁။
Read more

" ဒီေခတ္ "


" ဒီေခတ္ "

ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားထဲ
တဘုတ္ဘုတ္ျပစ္ခ်ခံေနရတဲ့
ယံုၾကည္ခ်က္ေတြကို
ပလပ္စတစ္ေကာက္သလို
လိုက္ေကာက္ေနရတဲ့ေခတ္။

Pragmatic ေျမာင္းႀကီးထဲ
ကိုုင္စြဲခဲ့တဲ့ တန္ဖိုုးေတြ၊
ခုုိင္မာခဲ့တဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ေတြ၊
ေပးဆပ္ခဲ့ရတဲ့ ဘဝေတြ၊
အေထြးလိုုက္ အၿပံဳလိုက္ေမ်ာပါေနတာကိုု
ေငးၾကည့္ေနရတဲ့ေခတ္။

ေရးသူ - MDP
Read more

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ က်ေနာ့္အျမင္ (၁)

က်ေနာ္သည္ စကၤာပူႏုိင္ငံတြင္ အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ (ပီအာ)ကုိ ကုိင္ေဆာင္လ်က္ အင္ဂ်င္နီယာအလုပ္ျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတဦးျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းခဲ့ရာ တုိင္းျပည္၏ အေျခအေနကုိ ျပည္လည္သုံးသပ္ၾကည့္ေသာအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အတိတ္ႏွင့္ လက္ရွိပစၥဳပၸာန္အေျခအေနတုိ႔မွာ ႏုိင္ငံသားတေယာက္အေနႏွင့္ ေက်နပ္လက္ခံႏုိင္သည့္ အေနအထားမ်ားတြင္မရွိခဲ့/မရွိေနဟု ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။

အဓိက ေက်နပ္လက္ခံႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားမွာ…

(၁) ျမန္မာႏုိင္ငံသားတေယာက္အေနႏွင့္ လြတ္လပ္မႈအဝဝ ဆုံး႐ႈံးေနျခင္း
(၂) အာဏာပုိင္လူတန္းစား၏ ဖိႏွိပ္မႈကုိ အစဥ္သျဖင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနရျခင္း
(၃) ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္ လူေနမႈအဝဝမွာ နိမ့္ပါးဆုတ္ယုတ္ေနျခင္း

တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာရွင္စနစ္တခု အျမစ္တြယ္ကာ ရွင္သန္ေနျခင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ေပၚေပါက္လာရေသာ ဆုိးက်ဳိးမ်ားဟု ယူဆပါသည္။

ျပည္တြင္းတြင္ေနထုိင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပတြင္ေနထုိင္သည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတဦးျဖစ္ေနသေရြ႕ ဤအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ မေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္မ်ား၏ ႐ုိက္ခတ္မႈကုိ အစဥ္သျဖင့္ ခံစားေနရမည္သာျဖစ္သည္။ က်ေနာ့္တုိ႔အေနျဖင့္ ဤ မႏွစ္ၿမဳိ႕ဖြယ္ အေျခအေနကုိ မတြန္းမလွန္ အားမာန္ေလွ်ာ့၍ ေခါင္းငုံ႔လည္စင္းခံမည္လား။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အေျခအေနကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ႀကဳိးစားမည္လား ဟူေသာ ေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းႏွစ္သြယ္ကုိ ႀကဳံေတြ႕ၾကရပါသည္။ က်ေနာ္အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ႀကဳိးစားသင့္သည္ဟူေသာ အျမင္ကုိ လက္ခံသူျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအၾကပ္အတည္းအေပၚတြင္ မွီခုိ၍ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ေနသူ လူအနည္းငယ္မွလြဲလွ်င္ က်န္ေသာ ႏုိင္ငံသားအမ်ားစုမွာ က်ေနာ္ကဲ့သုိ႔ပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ကုိ အလုိရွိသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယူဆပါသည္။

အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ က်ေနာ့္သေဘာထား

အာဏာရွင္စနစ္ဟူသည္ စတင္သေႏၶတည္ေမြးဖြားလာသည့္အခ်ိန္ကပင္ ယင္းစနစ္ကုိ ျပန္လည္ဖ်က္ဆီးမည့္ မ်ဳိးေစ့ဗီဇ တပါတည္း ပါလာသည္ဟု ဆုိပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ မည္သည့္အာဏာရွင္စနစ္မဆုိ တေန႔တခ်ိန္တြင္ ၿပဳိလဲပ်က္စီးရမည္သာျဖစ္သည္။ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ျပန္ၾကည့္လွ်င္လည္း မည္သည့္အာဏာရွင္စနစ္မွ် ထာဝရ မတည္ရွိႏုိင္ေၾကာင္းကုိ အထင္အရွားပင္ ေတြ႕ျမင္ၾကရမည္သာျဖစ္သည္။ “ဘယ္ေတာ့မွ ေျပာင္းလဲႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူးကြာ” ဟု အားေလွ်ာ့စကားကုိဆုိသူမ်ားသည္ ဤသေဘာဓမၼကုိ နားလည္သေဘာမေပါက္သူမ်ား၊ သမုိင္းကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း(သုိ႔တည္းမဟုတ္) ဤသေဘာဓမၼကုိ လက္ခံလုိက္ပါက အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ က်ေရာက္လာေသာ တာဝန္ကုိ ေရွာင္လႊဲလုိေသာေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္မည္ဟု မွန္းဆမိပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ အာဏာရွင္စနစ္တခု သူ႕အလုိအေလ်ာက္ ပ်က္စီးသည့္အခ်ိန္အထိကုိမူကား ထုိင္ေစာင့္မေနသင့္ပဲ မိမိတုိ႔ အသက္ရွင္စဥ္ အနာဂတ္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္၊ မိမိတုိ႔ သားသမီးမ်ားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ အာဏာရွင္စနစ္အလွ်င္အျမန္ ၿပဳိက်ပ်က္စီးေစရန္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ပင္ အားထုတ္လုပ္ကုိင္သင့္ေၾကာင္း ခံယူမိပါသည္။

ဘယ္ပုံဘယ္နည္း အေျပာင္းအလဲကုိ လုပ္ယူၾကမည္လဲ

ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းလက္ခံသည့္အခါ ဘယ္ပုံဘယ္နည္း အေျပာင္းအလဲကုိ လုပ္ယူၾကမည္နည္းဟူေသာ ေမးခြန္းေပၚလာပါသည္။ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ဆန္းစစ္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ယခုမ်က္ေမွာက္ကာလ ကမၻာတလႊားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ဆန္းစစ္လွ်င္ျဖစ္ေစ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ နည္းလမ္း အမ်ားအျပားရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။

ယင္းတုိ႔အနက္….
(၁) လူထုအုံႂကြမႈႏွင့္ (လူထုညီၫြတ္စြာ အင္အားျပမႈမ်ား)ျဖစ္ၿပီး အာဏာရွင္အစုိးရမ်ား ျပဳတ္က်သြားျခင္း
(၂) လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးျဖင့္ အာဏာရွင္အစုိးရမ်ားကုိ ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ျခင္း
(၃) အာဏာရွင္ေသဆုံးသည့္အခါ ၄င္း၏ အ႐ုိက္အရာကို ဆက္ခံသူမ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲကုိ လုိလားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစားထုိးဝင္ေရာက္လာျခင္း
(၄) အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏုိင္ငံမ်ား၊ ႏုိင္ငံစုံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရးအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရးစီးပြားေရး အခင္းအက်င္းရေသာ္လည္းေကာင္း အာဏာရွင္ႏုိင္ငံငယ္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမုိးကာ အေျပာင္းအလဲသုိ႔ေရာက္ေအာင္ တြန္းပုိ႔ႏုိင္ျခင္း

စသည့္ အၾကမ္းဖ်င္း ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အထက္ပါ နည္းလမ္းတခုခ်င္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တခုထက္ပုိေသာနည္းလမ္းမ်ားကုိ သုံး၍လည္းေကာင္း အေျပာင္းအလဲကုိ စတင္ျဖစ္ေပၚေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း သုံးသပ္မိပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အတိတ္က သမုိင္းေၾကာင္း

အတိတ္က သမုိင္းေၾကာင္းဆုိရာတြင္… သက္ဦးဆံပုိင္ဘုရင္စနစ္အထိ ေနာက္ျပန္လွန္၍ ေရးသားရန္ဆႏၵမရွိပါ။ ကိုလုိနီလက္ေအာက္ က်ေရာက္စဥ္က ေတာ္လွန္ေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာလုိပါသည္။

ပထမႀကိမ္ အဂၤလိပ္ကုိ ေမာင္းထုတ္ျခင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ကုိ ျပန္လည္ေတာ္လွန္ရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ားမွာ နည္းလမ္း အမွတ္ (၂ - လက္နက္ကုိင္) ႏွင့္ (၄ - အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ား၊ ကမၻာ့အခင္းအက်င္း) သည္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္သည္ကုိ သတိျပဳမိပါသည္။ အဂၤလိပ္ထံမွ လြတ္လပ္ေရးကုိ အေရးဆုိရာတြင္ နည္းလမ္းအမွတ္ (၁ - လူထုအုံႂကြမႈ) ႏွင့္ (၄- အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ား၊ ကမၻာ့အခင္းအက်င္း) သည္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ကုိ ပထမအႀကိမ္ တုိက္ထုတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဂ်ပန္ကုိ ေတာ္လွန္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အဂၤလိပ္ထံမွ လြတ္လပ္ေရးကုိ အရယူရာတြင္လည္းေကာင္း ရည္မွန္းသည့္ ပန္းတုိင္မ်ားကုိ လက္ဝယ္ပုိင္ပုိင္ ရယူႏုိင္ခဲ့သည္ျဖစ္၍ ထုိစဥ္က အသုံးျပဳခဲ့ေသာ နည္းလမး္မ်ား ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ကုိ လက္ခံရေခ်မည္။

တဖန္လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည့္အခ်ိန္ကစ၍ (လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီ ေခတ္ကုိ ခ်န္လွပ္ကာ)ဆန္းစစ္ျပန္ေသာ္…. ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး ႏွင့္ လူထုအုံႂကြမႈမ်ားျဖင့္ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲရန္ ႀကဳိးစားခဲ့ၾကကုိ ေတြ႕ရသည္။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကုိ အဓိကဆင္ႏႊဲသူမ်ားမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္အားစု အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ႀကီးမားေသာ အထင္ကရ လူထုအုံႂကြမႈႀကီး ႏွစ္ခုမွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရွစ္ေလးလုံး လူထုအုံႂကြမႈႀကီးႏွင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး တုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။


လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးမွာ အႏွစ္ ၆၀ ခန္႔ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ အားေပ်ာ့သြားသည္ဟု သုံးသပ္မိပါသည္။ လက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ားတြင္ အႀကီးမားဆုံးအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ (လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္) လုံးလုံးအျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းခံရၿပီး၊ ဒုတိယ အႀကီးမားဆုံးျဖစ္ေသာ ကရင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ေပါင္းစုမွာလည္း အဓိကေျခကုပ္စခန္းမ်ား လက္လႊတ္ရၿပီးေနာက္ အင္အားေလ်ာ့နည္းလာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ဤသုိ႔ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အေရးနိမ့္လာရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္အစုိးရအေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာ စစ္အသုံးစားရိတ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ အျပည့္အဝ ရရွိေနသည္ကတေၾကာင္း၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားအား ေသာင္းက်န္းသူအျဖစ္ ႐ႈျမင္လာေအာင္ (လူထုေထာက္ခံမႈမရေအာင္) စစ္အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာ၊ ေရဒီယို၊ တီဗီ၊ မဂၢဇင္းတုိ႔မွ ျပည္သူလူထုအား ထိထိေရာက္ေရာက္ ဝါဒမႈိင္းတုိက္ႏိႈင္ခဲ့သည္ကတေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား အခ်ိတ္အဆက္မိမိျဖင့္ စစ္အစုိးရကုိ ေတာ္လွန္ႏုိင္ျခင္း မရွိသည္ကတေၾကာင္း… စသည္ တုိ႔သည္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အားေပ်ာ့လာရျခင္း၏ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ မည္မွ်ပင္ အားေပ်ာ့သြားသည္ျဖစ္ေစ…. လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးကုိ မွားယြင္းသည္ဟု ေျပာရန္ ခက္လွပါသည္။ လူသည္ မိမိအား မတရား ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္လာလွ်င္ တုန္႔ျပန္ခုခံရန္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ အခြင့္အေရးဆုိသည္ထက္ တုန္႔ျပန္ေတာ္လွန္ရမည့္ တာဝန္ဟုဆုိလွ်င္ပင္ ပုိမွန္ပါမည္။ ထုိသုိ႔ေတာ္လွန္ရာတြင္ လက္နက္ကုိင္နည္းလမ္းကုိျဖစ္ေစ၊ အၾကမ္းမဖက္နည္းလမ္းကုိျဖစ္ေစ သင့္ေလ်ာ္ရာ နည္းလမ္းကုိ စြဲကုိင္ႏုိင္ပါသည္။ ဤသည္ကုိ မွားသည္ဟု မေခၚႏုိင္ပါ။ တရားသည္ဟုသာ ဆုိရပါမည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အားေပ်ာ့ေနေသာ္လည္း တခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္အားေကာင္းလာတတ္သည္ကုိလည္း လက္ရွိအေျခအေနတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကမၻာ့အေျခအေနမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ သမုိင္းေၾကာင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း သတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။

ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေသာ လူထုအုံႂကြမႈ ႏွစ္ရပ္ ( ရွစ္ေလးလုံးႏွင့္ ေရႊဝါေရာင္) ပတ္သက္ၿပီး အခ်ဳိ႕က လူထုအုံႂကြမႈမ်ားသည္ အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ယူဆၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ က်ေနာ့္အျမင္အရတြင္မူ ဤလူထုအုံႂကြမႈႀကီး ႏွစ္ရပ္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲႀကီးမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယေန႔ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနသုိ႔ေရာက္ရန္ တြန္းပုိ႔ခဲ့သည့္ အက်ဳိးရလာဒ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းခဲ့သည္ဟု ယူဆပါသည္။

ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံႀကီးသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ အရပ္သားမ်က္ႏွာဖုံး တပါတီစစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ တရားဝင္ ပယ္ဖ်က္လုိက္ကာ လူထုအား ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ စတင္ တင္ေပးလုိက္သည့္ အေရးေတာ္ပုံႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ဒဂုန္တာရာ၏ စကား (အတိအက်ေတာ့မဟုတ္)ကုိ အငွားသုံးရမည္ဆုိလွ်င္ “၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံႀကီးေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးကုိ ခ်က္ခ်င္းမရခဲ့ေသာ္ျငား လြတ္လပ္ေရးကို အရယူေပးမည့္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုႀကီးတရပ္ကုိ ေမြးဖြားေပးလုိက္သည္။ အလားတူ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံႀကီးေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သည္ ဒီမုိကေရစီခ်က္ခ်င္းျဖစ္မသြားေသာ္လည္း ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ အရယူေပးမည့္ အင္အားစုႀကီးတရပ္ကုိ ေမြးဖြားေပးလုိက္သည္” ဆုိသည့္အတုိင္းပင္ျဖစ္သည္။

ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံႀကီးေၾကာင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ ေပၚေပါက္ခဲ့ရသည္။ ထုိေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျမန္မာျပည္သူထုတရပ္လုံးက ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ လုိလားေတာင့္တသည့္အေၾကာင္းကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ျပသလုိက္သည္။ ထုိအခ်ိန္မွ စ၍ ျပည္သူလူထု၏ ဒီမုိကေရစီစနစ္အေပၚ လုိခ်င္ေတာင့္တမႈမ်ား၊ လြတ္လပ္မႈကုိေတာင္းဆုိမႈမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဆင္မႈမ်ားမွာ ဘယ္တုန္းကႏွင့္မတူ အရွိန္အဟုန္ျမင့္တက္ခဲ့ပါသည္။ ဂတိအတုိင္း အာဏာလႊဲမေပးသည့္တုိင္ေအာင္ စစ္အစုိးရအေနျဖင့္ “ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိသာ လုိလားေတာင့္တသည္” ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳရန္ မစြမ္းသာေတာ့ဘဲ “မိမိတုိ႔အစုိးရသည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႀကဳိးစားေနပါသည္” ဆုိသည့္ ကတိစကားမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလာရသည္အထိျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားမွာ စိတ္ရင္းမမွန္သည့္အေလ်ာက္ တဖက္တြင္လည္း အမ်ဳိးသားညီလာခံကုိ မၿပီးႏုိင္မစီးႏုိင္ေခၚယူကာ အခ်ိန္ဆြဲရန္ႀကဳိးစားေနခဲ့သည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ စစ္အစုိးရ၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား၊ ကုိယ္က်ဳိးရွာ မသမာမႈမ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ညံ့ဖ်င္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ စားဝတ္ေနေရးမွာ တေန႔တျခား ပုိမုိၾကပ္တည္းလာၿပီး ၂၀၀၇ ခုတြင္ ကမၻာ့သတင္းမီဒီယာမ်ားကုိ ကုိင္လႈပ္ကာ အခ်ိန္ျပည့္လႊမ္းမုိးထားႏုိင္ေသာ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးတရပ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၇ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးသည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ အခ်ိန္ဆြဲ၊ ေစ်းဆစ္ေနေသာ စစ္အစုိးရအား အခ်ိန္မဆြဲဝံ့ေတာ့ေစရန္၊ တက္သုတ္႐ုိက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေနာက္မွ သံခၽြန္ႏွင့္ထုိး၊ ႀကိမ္တုိ႔လုိက္ေသာ ဖိအားေပးမႈႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။

အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ဆြဲ၍ က်င္းပေနေသာ စစ္အစုိးရသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ေညာင္ႏွစ္ပင္ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ တက္သုတ္႐ုိက္၍ အၿပီးသတ္ေရးဆြဲ၊ မသမာသည့္နည္းျဖင့္ ျပည္သူ႕ဆႏၵကုိ ကတုိက္က႐ုိက္ခံယူအတည္ျပဳကာ၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ က်င္းပၿပီး (အရပ္သားအေရၿခဳံထားသည့္) ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးလာရေပသည္။

(ဆက္ရန္)
Read more
မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs