“ျပႆနာအေပါင္းတုိ႔ ျမစ္ဖ်ားခံရာ”

Share |

ျမစ္ဆုံမွာ ဆည္ေဆာက္႐ုံမွ်နဲ႔ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီး တိမ္ေကာႏုိင္ပါ႔မလား။

ဒီေမးခြန္းက က်ေနာ့္ေခါင္းထဲမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ေမးခြန္းမ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္ယူေရးအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေရတြန္းအားရရွိေစရန္၊ ေရပမာဏမ်ားလာေစရန္ ဆည္ေဆာက္ၿပီး ေရကုိ ေခတၱ တန္႔သည့္ သေဘာမွ်ျဖစ္သည္။ ၿပီးလွ်င္ ထုိေရသည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္႐ုံ တာဘုိင္ဒလက္မ်ားကုိ ျဖတ္သန္းၿပီးသည့္အခါ ဧရာဝတီ ျမစ္ထဲသုိ႔ပင္ ျပန္လည္ စီးဝင္မည္။ ထုိျမစ္ေရကုိ လုံးဝရပ္တန္႔သြားေအာင္ တားရန္မူကား မျဖစ္ႏုိင္။

ေနာက္စဥ္းစားရန္တခ်က္မွာ ဧရာဝတီျမစ္သည္ ေမခ ႏွင့္ မလိခ ျမစ္ႏွစ္သြယ္တြင္ ျမစ္ဖ်ားခံလာခဲ့သည္ မွန္ေသာ္လည္း ခ်င္းတြင္းျမစ္အပါအဝင္ ျမစ္လက္တက္၊ ေခ်ာင္းလက္တက္မ်ားစြာ စုဆုံ စီးဝင္လာသည့္ ျမစ္ႀကီးျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ဆုိလွ်င္ ဓါတ္အားေပးစက္႐ုံအတြက္ ဆည္ေဆာက္႐ုံမွ်ျဖင့္ ျမစ္ေကာသြားႏုိင္ပါမည္ေလာ။ ေလာပိတ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံေၾကာင့္ ဘီလူးေခ်ာင္း တိမ္ေကာသြားသည္ဟုေတာ့ မၾကားမိ။

ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္ၿပီးသည့္အခါ မုိးမ်ားၿပီး ဆည္ေရျမင့္တက္လာသည့္အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္မူ ေရကုိ ေဖာက္ခ်ရသည့္ ကိစၥမ်ားရွိေနသည္။ ေရကာတာ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ အနိမ့္ပုိင္းတြင္ တည္ရွိေသာ လူေနၿမဳိ႕ရြာမ်ားကုိ ေရလႊမ္းခံရမည့္ အႏၱရာယ္ကေတာ့ အမွန္တကယ္ပင္ရွိသည္။

ဤကား ျမစ္ဆုံေရကာတာႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ေနာ့္ေခါင္းထဲ ပထမဦးဆုံး ဝင္ေရာက္လာေသာ အေတြးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ အေတြးမ်ား ရွိပါေသးသည္။

ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္းကုိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈတရပ္ ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ ေပၚေပါက္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ က်ေနာ္ဖတ္႐ႈေတြ႕ျမင္ရသေလာက္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၾကသူမ်ားသည္ (၁) သဘာဝ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေရး ႐ႈေထာင့္မွလည္းေကာင္း (၂) ဘုိးဘြားအစဥ္အဆက္ အမ်ဳိးသားအေမြအႏွစ္ မပေပ်ာက္ေရး ႐ႈေထာင့္မွေသာ္လည္းေကာင္း (၃) ေရကာတာ ပတ္ဝန္းက်င္ ၿမဳိ႕ရြာမ်ား ေရလႊမ္းခံရမည့္ အႏၱရာယ္ကုိ ကာကြယ္ေရး ႐ႈေထာင့္မွေသာ္လည္းေကာင္း ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။

က်ေနာ္သည္လည္း ယခု ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္မည့္အေရးကုိ ဆန္႔က်င္ကန္႕ကြက္လုိသူ တဦးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ က်ေနာ္ကန္႔ကြက္လုိျခင္းမွာ အထက္ပါ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ရွင္းပါဦးမည္။

ပထမဦးဆုံး အခ်က္မွာ ဤေရကာတာစီမံကိန္းကုိ စတင္ခဲ့သည့္အစုိးရမွာ လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့သည့္ လူထုအစုိးရမဟုတ္ဘဲ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က တရားမဝင္ အာဏာသိမ္းၿပီး တက္လာသည့္ စစ္အစုိးရျဖစ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လူထုအစုိးရမဟုတ္သျဖင့္ ဤသုိ႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရန္ ထုိအစုိးရတြင္ အခြင့္အာဏာမရွိပါ။

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ထုိအစုိးရသည္ စစ္အစုိးရပီပီ လူထုအား ခ်ျပတုိင္ပင္ျခင္းမရွိဘဲ၊ လူထုသေဘာထား စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမရွိဘဲ ထုိစီမံကိန္းကုိ ၄င္္းတုိ႔သေဘာသက္သက္ျဖင့္ တ႐ုတ္အစုိးရႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိကာ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ထုိေရကာတာစီမံကိန္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္႐ုံမွ ရရွိမည့္ ဓါတ္အားအမ်ားစုကုိ အမွန္တကယ္လုိအပ္ေနသည့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက ခံစားခြင့္မရွိဘဲ တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ ေရာင္းစားသည့္အခ်က္မွာလည္း အေတာ္ပင္ နည္းလမ္းမက်သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ဤအခ်က္သုံးခ်က္သည္ ယခုေလာေလာဆယ္ တည္ေဆာက္ဆဲျဖစ္ေသာ ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္းကုိ က်ေနာ့္အေနႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

အမွန္တကယ္ ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းက်စြာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ လူထုအစုိးရတရပ္ (ယခု ႀကံ႕ဖြံ႕အစုိးရမ်ဳိးမဟုတ္) တက္ေရာက္လာသည့္အခ်ိန္တြင္လည္း က်ေနာ္တုိ႔တုိင္းျပည္၏ စြမ္းအင္လုိအပ္ခ်က္မ်ားအရ ျမစ္ဆုံေဒသအပါအဝင္ ျမန္မာျပည္တဝွမ္းရွိ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေဆာက္လုပ္ဖုိ႔ လုိအပ္လာပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကုိ စတင္ျခင္းမျပဳမီ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရအေနႏွင့္ လူထုသေဘာထားစစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ အေလးဂ႐ုျပဳျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အတည္ျပဳခ်က္အတြက္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေပလိမ့္မည္။

ဤေရကာတာစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာျပည္အတြင္းတြင္ ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ အျခား စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ျပႆနာအမ်ားစုနည္းတူပင္ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ (ႏုိင္ငံေရးအရလြတ္လပ္ပြင့္လင္းမႈ)ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖန္တီးယူျခင္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ဆုိသည့္ အခ်က္ကုိ မီးေမာင္းထုိးျပလုိက္သည့္ ဥပမာေကာင္းတခုပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ကုိေပါ။
(စက္တင္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၁)


13 comments:

Anonymous said...

Yes..Good. Agreed it.

ကုိေအာင္(ပ်ဴႏိုင္ငံ) said...

ျမစ္ဆုံေရကာတာအေၾကာင္း ကုိေပါ ေရးထားတာ ေကာင္းတယ္၊ ကုိေပါအျပင္ အင္တာနက္ေပၚက တျခား ဘေလာ့ဂါေတြပါ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ၀ုိင္း၀န္လွံဳေဆာ္သင့္ပါတယ္ ...

Anonymous said...

ကိုေပါ ေရးတာနဲ႔ ၀န္ႀကီးေဇာ္မင္း ေျပာတာနဲ႔ ထပ္တူၾကေနလို႔ ေအာက္ကလင့္ကို ထည့္ေပး လိုက္ပါတယ္။ အသံတူေနလို႔ပါ။ ကမၻာမွာ ဆည္ အသစ္ေဆာက္တဲ့ ကိစၥေတြ အေတာ္ စဥ္းစားလာပါၿပီ။ တ႐ုတ္မွာ ထပ္ေဆာက္မယ္ဆို ထပ္ေဆာက္ ႏိုင္ မယ့္ ျမစ္ေတြ ယူနန္ထဲမွာပဲ သံလြင္ အေပၚပိုင္း က်န္ေနေသးတယ္။ စီမံကိန္းခ်ၿပီးေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္ ဆက္မလုပ္တာလဲ။ ျမန္မာၿပီးမွာ ျမစ္ေၾကာင္း ေျပာင္းမွာ စိုးရိမ္လို႔ေတာ့ မဟုတ္တန္ေကာင္းပါ။
http://www.11-media.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10124:2011-09-11-18-18-04&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112

ကုိေပါ said...

Hi Anonymous ( 3:04 pm),

Thanks for your link. I didn't know about it before you mentioned. By the way, U Zaw Min's stand and my stand are not the same. He is for the present dam project and I am against the present dam project. I have clearly stated my reasons in my post.

Anonymous said...

ဘီလူးေခ်ာင္း. ေရအားလွ်ပ္စစ္ဟာ
(၅၂). နွစ္ၾက ာသည့္တိုင္. Going Strongျဖစ္ေနတာဟာ. အခုျမစ္ဆံု
စီမံကိန္းလို. ေရကာတာ(ေရေလွာင္တာတမံ)မဟုတ္ခ့ဲလို႔ဘဲ၊. သ ဘာဝ
ေရတံခြန္ေအာက္မွာTurbineကို. လည္ေစၿပီးလွ်ပ္စစ္. ထုတ္လုပ္ခ့ဲတ ာ
ျဖစ္လို႔. ေရစီးမွာအေနွာက္အယွက္. တစုံတရာမရွိခ့ဲဘူး၊. ဒါေၾကာင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုထိခိုက္မႈ. သိပ္မရွိခ့ဲ ဘူး၊.

Thu said...

River lives like a man in three stages, younger, matured and older.
Natural processed such as erosion, deposition of sediments, forming the sand bars, shallowing and shifting, stacking the channels occurs prior than civilization.
Present Irrawaddy dispute is happened between sentimental and economical issues.

K.Z.Thant said...

Anonymous@September 14, 2011 9:37 PM သို့
တစ္ဝက္မွန္ျပီး တစ္ဝက္မွားေနပာတယ္။
ေလာပိတဓာတ္အားေပးစက္ရံုအတြက္ အင္းေလးကန္ေတာင္ဖက္ မိုင္ ၅၀ ေလာက္အကြာ ရွမ္းျပည္နယ္ ဖယ္ခံုျမို့နယ္မွာ ၂၀၇ စတုရန္းကီလိုမီတာရွိတဲ့ မိုးျဗဲဆည္ကို ၁၉၇၀ မွာ အျပီးေဆာက္ထားပာတယ္။ သဘာဝေရတံခြန္လဲ မဟုတ္ပာဘူး။ မိုးျဗဲကေရကို မိုင္ ၃၀ ေက်ာှ ေရေျမာင္းနဲ့သြယ္ယူလာျပီးမွ ေပ ၁၃၀၀ ေလာက္ နက္တဲ့ ေခ်ာက္ျကီးထဲမွာ စက္ရံုကို ေဆာက္ထားတာပာ။ ( 19°33'18.69"N 97°21'30.35"E )
ဒာေျကာင့္ ေရနည္းနည္း, စက္တပ္ဆင္အား နည္းနည္းနဲ့ ထုတ္နိုင္စြမ္းမ်ားတာပာ။ အခု ျမစ္ဆံုကေတာ့ ဒီဇိုင္းအရကို Gravity Difference မရွိလို့ ေလာပိတေလာက္ အျမတ္မထြက္ပာ။ ေပ ၈၀၀ ေလာက္ျမင့္တဲ့ တမံမွာ ေရအျပည့္ျဖည့္ျပီးမွ ေလပိတက ေရအရွိန္ကို ရမွာပာ။

ကိုေပာခင္ဗ်ား
၁. လူထုအစိုးရမဟုတ္တဲ့ စစ္အစိုးရက
၂. လူထုကို တိုင္ပင္ခ်ျပျခင္းမရွိဘဲ
၃. ျပည္တြင္းမွာသံုးဖို့ သက္သက္ စက္ရံုေဆာက္မယ္ဆိုရင္ေရာဗ်ား...
သေဘာတူ မတူသိခ်င္ပာဘိ။

က်ြန္ေတာှဆိုရင္ေတာ့ အေပာှကအခ်က္ေတြအရ ေဆာက္ရင္ သေဘာတူတယ္။
အခု ျမစ္ဆံုကို သေဘာမတူတာက ပညာရွင္ေတြနဲ့ နိုင္ငံသားေတြရဲ့ သေဘာထားကို အေရးတယူမလုပ္ဘဲ ကိုယ့္နိုင္ငံအျမတ္မရွိတဲ့ ကိစဿစကို လုပ္ခ်င္တိုင္း လုပ္သြားလို့ ပာ။

ကုိေပါ said...

KZ Thant,
မိတ္ေဆြရဲ႕ ေမးခြန္းေတြအတြက္ က်ေနာ့္ပိုု႕စ္ထဲမွာ အေျဖပါၿပီးသားပါ။ က်ေနာ္ ကန္႕ ကြက္ရျခင္း အေၾကာင္း ၃ ခ်က္ကုုိ ျပန္ဖတ္ၾကည့္ပါ။

Thu said...

Poet Innwa U Ko Lay said to Min Ko Nang " I'm emotional, practical thing was done by politician like as you".
Most artists' view is based on sentimental view rather than technical.
They are good sense to love nature but look after whole country development that need well set up infrastructure.

hlamyint said...

dear ko paw,
thanks for ur discussion of Irrawaddy dam project;
*this is an enormous project
*the present regime is "illegitimate".
*they have no RIGHT to handle this giant project.
*actually they are transitional defacto gov.
*this issue should be settled by next "legitimate"
govt. by the people ,for the people of Burma.

ကုိေပါ said...

Dear Hlamyint,

Thanks for your summarized views. I fully agree with them. One more thing to add, the present government should stop constructing it right now.

Anonymous said...

When you use your brain, you are not that bad!

Anonymous said...

i agree with above Anonymous...
nga paw.. good job for this one.. :D:D
u should use your brain more..
or may be u took your med before u wrote this..

aww.. nga paw.. nga paw...

mun tal a ka lal mum pae ma pot..

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs