“ေနာက္ထပ္ ရွက္စဖြယ္မသမာမႈႀကီးတခု”

Share |
(တနဂၤေႏြ၊ စက္တင္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္)

ခဲဆိပ္သင့္ေနေသာ ကေလး ကစားစရာအ႐ုပ္မ်ား၊ အဆိပ္သင့္တိရိစာၦန္အစားအစာမ်ား၊ သြားတုိက္ေဆးမ်ားႏွင့္ အျခား အႏၱရာယ္မကင္းသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ေပါ႔ဆေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ားက ႏွိမ္နင္းတုိက္ဖ်က္သြားမည္ဟု တ႐ုတ္အာဏာပုိင္မ်ားက ကတိေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုေနာက္ဆုံးျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ အဆိပ္သင့္ ကေလးႏုိ႔မႈန္႔မ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းဟူေသာ မသမာမႈႀကီးသည္ တ႐ုတ္ျပည္အေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ လုံေလာက္ေသာ ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ဳိး မျပဳလုပ္ေသးသည့္အခ်က္ကုိ ထိတ္လန္႔ေျခာက္ခ်ားစဘြယ္ အခ်က္ေပးရာေရာက္ေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ အျခားတုိင္းျပည္မ်ားမွ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးႀကီးၾကပ္သူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ သတိရွိမႈကုိ မေလွ်ာ့ခ်မိေစရန္ အခ်က္ေပးလုိက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

၄င္း အဆိပ္သင့္ႏုိ႔မႈန္႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားစြာ ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး ၆၀၀၀ ေက်ာ္ ေဘးဥပါဒ္သင့္ခဲ့ရသည္။ အမ်ားစုမွာ ေက်ာက္ကပ္တြင္ ေက်ာက္တည္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္လုံး၀ပ်က္စီးမႈကုိ ခံစားေနၾကရသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မွာ အစုိးရႏွင့္တကြေသာ အလုပ္ဌာနႀကီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔အား လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယုံၾကည္ကုိးစားမိေသာ မိသားစုေပါင္းမ်ားအေပၚတြင္ ရွက္စဘြယ္ ၀တၱရားပ်က္ကြက္မႈႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။

ႏုိ႔မႈန္႔ေဖာ္စပ္မႈမ်ားတြင္ မယ္လမိန္းဟုေခၚေသာ အႏၱရယ္မ်ားသည့္ ဓါတုပစၥည္း တမ်ဳိးပါ၀င္ေနသည္။ ၄င္း ဓါတုပစၥည္းသည္ တျခားမဟုတ္။ ယခင္ႏွစ္က အေမရိကန္ရွိ ေခြးႏွင့္ေၾကာင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ နာမက်န္းျဖစ္ေစခဲ့ေသာ လက္သည္တရားခံလည္း ျဖစ္သည္။ အျဖစ္ႏုိင္ဆုံးအရာတခုမွာ ႏြားႏုိ႔အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္သူမ်ားသည္ စရိတ္စက ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ႏြားႏုိ႕ကုိ ေရေရာမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ႏြားႏုိ႕အရည္အေသြးကုိ စစ္ေဆးရာတြင္ ပ႐ုိတိန္းဓါတ္ပါ၀င္မႈႏႈန္းထား ျမင့္တက္ေနေစရန္ မယ္လမိန္းကုိ ေရာထည့္ၾကျခင္းျဖစ္ေပမည္္။

ယခုအခါ တစထက္တစ ထင္ရွားလာသည့္အခ်က္မွာ အဓိက ႏုိ႕ထြက္ပစၥည္းကုမၸဏီႀကီးတခုျဖစ္ေသာ “စန္းလူ အုပ္စု” သည္ ဤျပႆနာကုိ လြန္ခဲ့သည့္ လေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ႀကဳိတင္သိရွိေနခဲ့သည္ ဆုိေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ၄င္းကုမၸဏီတည္ရွိရာ ၿမဳိ႕နယ္မွ အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ဤျပႆနာကုိ လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ႀကဳိတင္သိရွိေနခဲ့ပါလ်က္ ျပည္သူလူထုအား ႀကဳိတင္သတိေပးျခင္း တစုံတရာမျပဳခဲ့ (သုိ႔မဟုတ္) ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပန္လည္ ေခၚယူသိမ္းဆည္းရန္ ဖိအားေပးခဲ့ဲျခင္းလည္း မရွိခဲ့ ဟူေသာ အခ်က္သည္လည္း ယခုအခါ ထင္ရွားလာသည္။ အကဲခတ္ေ၀ဖန္သူမ်ားက သုံးသပ္သည္မွာ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ အုိလံပစ္ပြဲေတာ္၏ အသေရကုိ ညႇဳိးႏြမ္းေစမည့္ နာမည္ဆုိးထြက္လာမည့္အေရးကုိ စုိးရိမ္ေနခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ရမည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္တြင္မွသာ ဗဟုိအစုိးရမွစတင္၍ စြမ္းစြမ္းတမံ တုန႔္ျပန္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ေလသည္။

ထုိအခ်ိန္မွစ၍ အာဏာပုိင္တုိ႔အေနျဖင့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ ေခၚယူျခင္း၊ သကၤာမကင္းသူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ၿမဳိ႕ေတာ္၀န္တေယာက္အပါအ၀င္ ေဒသဆုိင္ရာ အစုိးရအရာရွိအခ်ိဳ႕ကုိ အလုပ္မွ ျဖဳတ္ပစ္ျခင္း တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ယခင္က ထိပ္သီးကုမၸဏီႀကီးအခ်ဳိ႕အား ခြင့္ျပဳထားေသာ မိမိဘာသာႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးပါခြင့္မ်ားကိုလည္း အရည္အေသြးႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားက ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းလုိက္သည္။ ယခင္က ျပႆနာတရပ္ျဖစ္လာတုိင္း တုိးတုိးတိတ္တိတ္ႏွင့္ ဖုံးကြယ္ေလ့ရွိေသာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ႏွင့္ မတူ တမ်ဳိးတဘာသာခြဲထြက္ကာ ယခုအခါ တ႐ုတ္ျပည္အေနျဖင့္ ကမၻာက်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီးအား အဆိပ္သင့္မႈအေၾကာင္းကုိ အသိေပးေဖာ္ရေပသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္မူ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားသည္ ကုမၸဏီ ၂၀ ထက္မနည္းက ထုတ္လုပ္ေသာ ကေလး ႏုိ႔မႈန္႔မ်ားတြင္ မယ္လမိန္ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီျဖစ္ေပသည္။ ၄င္းအထဲတြင္ တ႐ုတ္ျပည္၏ အႀကီးမားဆုံး ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္းကုမၸဏီႀကီးအခ်ဳိ႕လည္း ပါ၀င္သျဖင့္ ျပႆနာမွာ ထင္ထားသည္ထက္ ပုိမုိႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔ႏုိင္ေၾကာင္း ညႊန္ျပေနေလသည္။

ဤျဖစ္ရပ္သည္ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူအေပါင္းအတြက္ အေလးနက္ဆုံးေသာ သတိေပးမႈႀကီးတခုကို ေဆာင္က်ဥ္းလာသည္။ တ႐ုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ၀ယ္ယူေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ သြင္းကုန္မ်ားကုိ စစ္ေဆးရေသာ အစုိးရခန္႔အပ္သည့္ အရည္အေသြးၾကပ္မတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ တ႐ုပ္ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကုိ ၾကပ္မတ္ရာတြင္ အစဥ္သတိရွိရမည္ဆုိသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ကမၻာတလႊားရွိ စားသုံးသူမ်ားအေနျဖင့္ မုခ်ရွိလိမ့္မည္ဟု စိတ္ခ်ယုံၾကည္ထားေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စံႏႈန္းမ်ားကုိ အႀကီးဆုံးႏွင့္ အေကာင္းဆုံးဟု ယူဆရေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကပင္ ကုိက္ညီျခင္းမရွိဘဲ လြဲေခ်ာ္တတ္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္္။

(International Herald Tribune သတင္းစာမွ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကုိ ဘာသာျပန္သည္။ မူရင္းကုိ ဖတ္႐ႈရန္)
ပူးတြဲဖတ္႐ႈရန္။

4 comments:

Moe Cho Thinn said...

၀ိသမ ေလာဘ သမားမ်ားက်ေတာ႔လဲ ကိုယ္ထုတ္လုပ္ေနတဲ႔ ပစၥည္းေတြက အျပစ္မဲ႔တဲ႔ ကေလးငယ္ေလးေတြ အတြက္ဆိုတာေတာင္ မျမင္ၾကေတာ႔ဘူးေနာ္။
ႀကိဳသိေနတဲ႔ အာဏာပိုင္ေတြကေတာ႔ ဘယ္လိုေျပာရမယ္ မွန္းေတာင္ မသိေတာ႔ဘူး။ လူစိတ္မရွိဘူးတာထက္ ျပင္းထန္တာရွိရင္ ေျပာလိုက္ခ်င္ေသးတယ္။
ဘာသာျပန္ေဖာ္ျပေပးတာ ေက်းဇူးပါ ကိုေပါေရ။

Anonymous said...

ဘာသာျပန္ေပးတာေက်းဇူးပဲကိုေပါ။

တန္ခူး said...

ကိုေပါေရ… ခုလို ဘာသာျပန္ေပးေတာ့ ျပည့္ျပည့္စံုစံု တိတိက်က် သိရတာေပါ့ေနာ္… ကြ်န္မ ပို ့စ္ေလးလင့္ခ္ေပးတဲ့ အတြက္ေက်းဇူးပါ….

Anonymous said...

ၿကိုသိျပီးမေျပာတတ္တာဆရာတပည့္ႏွစ္ေယာက္တူတယ္
နာ၈စ္တုံးကလဲၿကိုသိျပီးမေျပာဘူး
၇ြံတယ္အန္ခ်င္တယ္ေအာ့ေၿကာလန္တယ္

မိတ္ေဆြ…. စကၤာပူႏုိင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ စိတ္ကူးေနသလား။ ဒီစာကုိ အရင္ဖတ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။စကၤာပူႏုိင္ငံေရး တေစ့တေစာင္း သိေကာင္းစရာ...
Websites
Blogs